Cześć, w czym mogę pomóc?

Ogólne

Konto Shopee
Aplikacja Shopee (Android/iOS)
Polityka
Pomoc
Regulaminy konkursów

Regulamin Świadczenia Usług obowiązujący od 15 listopada 2022r.

1.     WPROWADZENIE

 

1.1.    Witamy na platformie Shopee („Platforma”).  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Shopee. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług („Regulamin” lub „Regulamin Świadczenia Usług”) przed skorzystaniem z Platformy lub założeniem konta w ramach Platformy („Konto”), obowiązków celu zapoznanie się z prawami i obowiązkami względem SHPL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918384, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, NIP: 5272965079, REGON: 389450687 oraz jej podmiotów powiązanych i zależnych („Shopee”, „my”, „nas” lub „nasz”). „Usługi” świadczone lub udostępniane przez nas obejmują (a) Platformę, (b) usługi świadczone za pośrednictwem Platformy, oprogramowanie klienta Shopee udostępnione za pośrednictwem Platformy oraz (c) wszelkie informacje, powiązane strony, funkcje, dane, teksty, obrazy, zdjęcia, grafikę, muzykę, dźwięki, wideo (w tym transmisje na żywo), wiadomości, tagi, treści, programy, oprogramowanie, usługi aplikacyjne (w tym m.in. usługi aplikacji mobilnych) lub inne materiały udostępnione za pośrednictwem Platformy lub jej powiązanych usług („Treść”). Wszelkie nowe funkcje dodane do Usług lub uzupełniające Usługi również podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.

1.2.    Usługi obejmują dostęp do platformy internetowej, która zapewnia możliwość zawierania umów sprzedaży pomiędzy kupującym („Kupujący”) a sprzedawcą („Sprzedawcą”) (łącznie „Państwem”, „Użytkownikami” lub „Stronami”). Faktyczna umowa sprzedaży jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Shopee nie jest stroną tej, ani żadnej innej umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą i zrzeka się wszelkich zobowiązań w związku z takimi umowami. Strony transakcji ponoszą całkowitą odpowiedzialność z tytułu zawartej między nimi umowy sprzedaży, treści ogłoszeń, gwarancji zakupu itp. Shopee nie jest stroną transakcji pomiędzy Użytkownikami. Shopee może dokonać wstępnej oceny Użytkowników, Treści lub informacji przekazanych przez Użytkowników. Shopee zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści lub informacji zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Platformy według własnego uznania. Shopee nie może zagwarantować faktycznego wykonania umów zawartych między Użytkownikami.

1.3.    Przed uzyskaniem statusu Użytkownika Platformy należy zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu wraz z załącznikami o których mowa w pkt 30.10 Regulaminu, jak również wszelkimi: wytycznymi, politykami, procedurami itp., opublikowanymi na Platformie, a w szczególności w zakładce Centrum edukacji sprzedawcy. Dokonując rejestracji na Platformie, Użytkownik oświadcza, iż akceptuje ich treść oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.

1.4.    W przypadku dodania nowych funkcjonalności, uruchomienia nowej wersji Platformy lub zmiany obowiązujących przepisów prawa i wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, Shopee zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zawieszenia lub wstrzymania świadczenia całości lub części Usług lub Platformy w dowolnym czasie i za stosownym uprzedzeniem, zgodnie z przepisami prawa. Shopee może uruchomić niektóre Usługi lub ich funkcje w wersji beta, które mogą nie działać poprawnie lub sposób właściwy dla funkcjonowania wersji ostatecznej.

1.5.    Jeżeli Użytkownik występuje w charakterze Sprzedawcy, Shopee jest uprawnione  według własnego uznania do ograniczenia, zawieszenia dostępu Użytkownika do Platformy, Konta, Usług lub niektórych ich funkcjonalności w odniesieniu do poszczególnych towarów lub usług oferowanych przez Użytkownika, lub do zakończenia świadczenia Usług, w szczególności jeżeli Użytkownik: (i) korzysta z Platformy lub Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) narusza postanowienia Regulaminu lub innych zasad obowiązujących na Platformie, (iii) zamieszcza w ramach Platformy nieodpowiednie Treści. W takim przypadku, Shopee przekaże Użytkownikowi uzasadnienie decyzji w przedmiocie zakończenia, ograniczenia lub zawieszenia dostępu zanim zawieszenie lub ograniczenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne, a w przypadku zakończenia świadczenia Usług - za 30-dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej lub dokumentowej (w rozumieniu obowiązujących przepisów). Użytkownicy mają prawo do wyjaśnienia faktów i okoliczności wskazanych w naszej decyzji poprzez złożenie odwołania zgodnie postanowieniami Regulaminu lub innych warunków (o ile mają zastosowanie). Jeżeli w wyniku odwołania Użytkownika, Shopee cofnie decyzję w sprawie ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług, Shopee bez zbędnej zwłoki przywróci Użytkownikowi dostęp do Platformy, Usług lub Konta. Jeżeli Shopee jest zobowiązany do zakończenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika z powodu (i) obowiązku prawnego lub regulacyjnego, który uniemożliwia nam dotrzymanie ww. 30-dniowego okresu wypowiedzenia, (ii) przyczyn wynikających z przepisów obowiązującego prawa, (iii) powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, 30-dniowy okres wypowiedzenia Usług nie będzie miał zastosowania – w takich przypadkach  zakończenia świadczenia Usług nastąpi natychmiastowo.

1.6.    Warunkiem wstępnym korzystania z Platformy i Usług jest posiadanie kompatybilnych urządzeń,  odpowiedniego oprogramowania i dostępu do sieci Internet. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji niezbędnego oprogramowania. Konieczne może być również regularne aktualizowanie urządzeń Użytkownika. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Oprogramowania może być uzależnione od zainstalowania oprogramowania Java, Java Script i zaakceptowania plików cookie.

1.7.    Shopee posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych.

1.8.    JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE UKOŃCZYŁ 18 ROKU ŻYCIA, UŻYTKOWNIK MUSI UZYSKAĆ ZGODĘ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA ZAŁOŻENIE KONTA, A TAKI RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY MUSI ZAAKCEPTOWAĆ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WIE, CZY JEST PEŁNOLETNI LUB NIE ROZUMIE NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA, PROSIMY ABY NIE ZAKŁADAŁ KONTA, DOPÓKI NIE POPROSI O POMOC SWOJEGO RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO. W PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK JEST RODZICEM LUB OPIEKUNEM OSOBY MAŁOLETNIEJ, KTÓRA ZAKŁADA KONTO, MUSI ZAAKCEPTOWAĆ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU W IMIENIU OSOBY MAŁOLETNIEJ, PRZY CZYM BĘDZIE WÓWCZAS ODPOWIEDZIALNY ZA SPOSÓB KORZYSTANIA Z KONTA LUB USŁUG SHOPEE PRZY UŻYCIU TAKIEGO KONTA NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE KONTO JEST AKTYWNE, CZY TEŻ ZOSTANIE ZAŁOŻONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

1.9.    Wszelkie oprogramowanie dostarczane przez nas Użytkownikowi w ramach Usług podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu. Shopee zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane przez Shopee na podstawie Regulaminu. Wszelkie skrypty lub kody osób trzecich powiązane z Usługami lub odniesieniami do Usług są licencjonowane na rzecz Użytkownika przez osoby trzecie, które są właścicielami takich skryptów lub kodów, nie zaś przez Shopee.

 

2. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

2.1.    Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Aby lepiej chronić prawa Użytkowników, udostępniamy Politykę Prywatności, aby szczegółowo wyjaśnić nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności. Należy zapoznać się z Polityką Prywatności, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób Shopee gromadzi i wykorzystuje informacje związane z Kontem Użytkownika lub korzystaniem przez Użytkownika z Usług („Informacje Użytkownika”). Korzystając z Usług lub podając informacje w ramach Platformy:

a)       przyjmują Państwo do wiadomości, że Shopee gromadzi, wykorzystuje, udostępnia lub przetwarza Państwa Treści, dane osobowe i Informacje Użytkownika zgodnie z opisem zawartym w Polityce prywatności;

b)      zgadzają się Państwo i przyjmują do wiadomości, że prawa własności należących do Państwa Informacji Użytkownika są wspólną własnością Użytkownika i Shopee; oraz

c)       zgadzają się Państwo zachować w tajemnicy swoje dane, takie jak hasło i Identyfikator Użytkownika, i nie ujawniać ich żadnym osobom trzecim ani w inny sposób nie umożliwiać osobom trzecim dostępu do takich danych lub korzystania z takich danych

2.2.    Użytkownicy będący w posiadaniu danych osobowych innego Użytkownika w wyniku korzystania z Usług („Strona Otrzymująca”) niniejszym zobowiązują się do: (i) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do takich danych; (ii) zezwolenia Użytkownikowi, którego dane osobowe Strona Otrzymująca zgromadziła („Strona Ujawniająca”) na usunięcie jego danych zgromadzonych w taki sposób z bazy danych Strony Otrzymującej lub na wykonanie innych praw udzielonych takim Użytkownikom na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; oraz (iii) zezwolenia Stronie Ujawniającej na sprawdzenie, jakie informacje zostały na jej temat zgromadzone przez Stronę Otrzymującą, w każdym przypadku (ii) i (iii) powyżej postępując zgodnie z zapisami i wymogami obowiązującego prawa.

2.3.    Jeżeli siedziba Sprzedawcy wskazana na potrzeby rejestracji Konta lub jako miejsce wysyłki towarów znajduje się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), określone dane osobowe związane z transakcjami ze Sprzedawcą mogą być przesyłane poza terytorium EOG. Jeżeli dane nie zostaną przekazane do państwa uznanego przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (pełna lista dostępna tutaj), przekazywanie danych będzie podlegało standardowym klauzulom umownym dotyczącym przekazywania danych osobowych do państw trzecich zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w aktualnym brzmieniu dostępnym tutaj, wraz z późniejszymi wersjami wydanymi przez Komisję Europejską (nowa wersja będzie obowiązywać automatycznie) („Standardowe Klauzule Umowne”). W ramach niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług, Sprzedawcy i Shopee zawierają Standardowe Klauzule Umowne z opcjami i opcjonalnymi modułami: gdzie Shopee należy uznać za podmiot przekazujący dane („Podmiot Przekazujący”), a Sprzedawcę za podmiot odbierający dane („Podmiot Odbierający”). Sprzedawca potwierdza, że w celu ochrony danych osobowych otrzymanych od Shopee stosuje środki techniczne i organizacyjne zgodne ze standardami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

3. OGRANICZONA LICENCJA

 

3.1.    Shopee udziela Użytkownikowi ograniczonej i odwołalnej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z Usług z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie Treści, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy marek, logotypy i pozostała własność intelektualna („Własność intelektualna”) udostępniane w ramach Platformy stanowią własność Shopee, a w określonych przypadkach, własność osób trzecich którym przysługują prawa Własności intelektualnej. Osobie, która korzysta z Platformy nie przysługuje bezpośrednio ani pośrednio jakiekolwiek prawo ani licencja do korzystania z, lub zwielokrotniania Własności intelektualnej, i osoba taka nie może rościć sobie jakichkolwiek praw, tytułu prawnego czy udziału w prawach Własności intelektualnej, w ramach Platformy. Poprzez korzystanie lub dostęp do Usług, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa, które przyznają ochronę Usługom, Platformie i jej Treściom. Użytkownik nie ma prawa kopiowania, rozpowszechniania, ponownej publikacji, przesyłania, publicznego wyświetlania, modyfikowania, adaptowania, wypożyczania, sprzedawania ani tworzenia opracowań jakiejkolwiek części Usług, Platformy lub jej Treści, chyba że działanie jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody Shopee, Użytkownik nie może również odtworzyć całości lub części treści w ramach Platformy na jakimkolwiek innym serwerze lub w ramach innej platformy internetowej. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać żadnych narzędzi typu bot, spider ani innych urządzeń automatycznych lub ręcznych do monitorowania lub kopiowania treści Shopee bez uprzedniej pisemnej zgody (uznaje się, że taka zgoda została udzielona na wykorzystanie  standardowej technologii modułów wyszukiwania wykorzystywanej przez wyszukiwarki internetowe w celu kierowania użytkowników Internetu do Platformy). Użytkownik może umieszczać linki odsyłające do Platformy na swojej witrynie internetowej, o ile Użytkownik nie sugeruje, że witryna Użytkownika jest bezpośrednio przez Shopee aprobowana, lub powiązana z Shopee.

 

4. PŁATNA REKLAMA

 

4.1.    Shopee oferuje usługi reklamowe („Płatne Reklamy”), w tym reklamę w ramach Okazji Dnia („Reklama Okazje Dnia ”), zgodnie z niniejszym Regulaminem i wszelkimi materiałami opublikowanymi na Platformie (dalej łącznie „Zasady Płatnej Reklamy”). Nabycie Płatnej Reklamy jest równoznaczne z akceptacją Zasad Płatnej Reklamy.

4.2.    Użytkownik ma możliwość zakupu Reklam  Okazji Dnia na warunkach określonych w Zasadach Płatnej Reklamy.

4.3.    Użytkownik potwierdza, że Shopee nie gwarantuje ani nie zapewnia wzrostu oglądalności lub sprzedaży w wyniku korzystania z Płatnej Reklamy.

 

 

5. KONTA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

 

5.1.    Niektóre funkcje naszych Usług wymagają rejestracji Konta poprzez wybór unikalnej identyfikacji użytkownika („Identyfikator użytkownika”) i hasła oraz poprzez podanie określonych danych osobowych. Mogą Państwo korzystać z Konta w celu uzyskania dostępu do innych produktów, stron internetowych lub usług, do których zapewniamy Państwu dostęp lub z którymi nawiązaliśmy współpracę. Shopee nie dokonał przeglądu treści osób trzecich, funkcji, bezpieczeństwa, usług, polityki prywatności ani innych praktyk tych produktów, stron internetowych lub usług ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia regulaminu świadczenia usług właściwe dla tych produktów, witryn internetowych lub usług, w tym ich zasady ochrony prywatności, w zakresie, w jakim odbiegają od niniejszego Regulaminu lub naszej Polityki Prywatności.

5.2.    Użytkownik zobowiązuje się (a) zachować w tajemnicy hasło i korzystać z Identyfikatora i hasła Użytkownika wyłącznie podczas logowania, (b) upewnić się, że wylogował się z Konta użytkownika po zakończeniu każdej sesji w ramach Platformy, (c) niezwłocznie zawiadomić Shopee o każdym nieuprawnionym użyciu Konta, Identyfikatora Użytkownika lub hasła oraz (d) dopilnować, żeby informacje o Koncie Użytkownika były dokładne i aktualne. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania realizowane przy użyciu ich Identyfikatora i Konta, a także za wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z ujawnienia ich Identyfikatora Użytkownika lub hasła osobie trzeciej.

5.3.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto, jeżeli poinformuje o tym zamiarze Shopee wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy. Niezależnie od usunięcia Konta Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie niesfinalizowane transakcje (niezależnie od tego, czy zostały one rozpoczęte przed czy po usunięciu Konta), wysyłkę produktu, zapłatę za produkt itp., przy czym Użytkownicy muszą skontaktować się z Shopee po niezwłocznym i skutecznym sfinalizowaniu wszystkich nieukończonych transakcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W odniesieniu do Sprzedawców, Shopee nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w związku z działaniami podjętymi zgodnie z niniejszym punktem. Sprzedawcy zrzekają się wszelkich roszczeń wynikających z takich działań podjętych przez Shopee.

5.4.    Użytkownik może korzystać z Usług lub zarejestrować Konto za zgodą Shopee.

 

6. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 

6.1.    W odniesieniu do Sprzedawców - licencja na korzystanie z niniejszej Platformy i Usług wygasa w sytuacjach wskazanych w pkt 1.5. Regulaminu. W odniesieniu do Kupujących, licencja wygasa w sposób określony w Regulaminie lub w sytuacji, gdy Użytkownik działa w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. W każdym przypadku, Shopee przysługuje prawo wypowiedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2.    W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy, Użytkownik zobowiązuje się nie:

i.            ładować, zamieszczać, przesyłać ani w inny sposób udostępniać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, groźne, obraźliwe, nękające, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, oszczercze, naruszające prywatność  lub dyskryminujące ze względu na rasę, pochodzenie etniczne itp.;

ii.            naruszać jakichkolwiek przepisów prawa, w tym między innymi przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ograniczeń eksportowych i importowych, praw osób trzecich lub Polityki dotyczącej przedmiotów zabronionych i podlegających ograniczeniom, dostępnej tutaj;

iii.            ładować, publikować, przesyłać ani udostępniać w inny sposób Treści z udziałem małoletnich bez opieki lub korzystać z Usług w celu pokrzywdzenia osób małoletnich w jakikolwiek sposób;

iv.            korzystać z Usług lub przesyłać Treści na potrzeby podszywania się pod osoby fizyczne lub prawne lub w celu wprowadzenia w błąd w inny sposób co do charakteru powiązań z daną osobą lub podmiotem;

v.            fałszować identyfikatorów ani w inny sposób nie manipulować nimi w celu ukrycia pochodzenia Treści przesyłanych za pośrednictwem Usług;

vi.            usuwać informacji o prawach własności w ramach Platformy;

vii.            przyczyniać się do modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych lub tłumaczenia Usług bez wyraźnej zgody Shopee ani nie zezwalać na takie działania;

viii.            wykorzystywać Usług z korzyścią dla osób trzecich lub w jakikolwiek sposób niedozwolony na mocy licencji udzielonych w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług;

ix.            korzystać z Usług ani nie przesyłać Treści w sposób oszukańczy, niezgodny z prawem, nieprawdziwy, wprowadzający w błąd lub mylący;

x.            otwierać lub prowadzić wielu kont użytkowników naruszających Regulamin;

xi.            uzyskiwać dostępu do Platformy, Kont Użytkowników za pomocą niedozwolonego sprzętu lub oprogramowania, w tym między innymi emulatora, symulatora, bota lub innego podobnego sprzętu lub oprogramowania, lub w inny sposób;

xii.            manipulować ceną jakiegokolwiek przedmiotu ani utrudniać innym Użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń;

xiii.            podejmować działania, które mogą podważyć prawdziwość informacji zwrotnych czy systemów oceny;

xiv.            podejmować prób dekompilacji, odwrócenia, demontażu lub hackowania Usług (lub ich części), lub złamania technologii szyfrowania, lub obejścia zabezpieczeń wdrożonych przez Shopee w odniesieniu do Usług, lub danych przesyłanych, przetwarzanych lub przechowywanych przez Shopee;

xv.            zbierać ani nie gromadzić informacji o innych posiadaczach Kont lub dotyczących nich, w tym, między innymi, jakichkolwiek danych osobowych lub informacji;

xvi.            ładować, przesyłać pocztą elektroniczną, zamieszczać, przesyłać lub udostępniać w inny sposób Treści, do których udostępniania Użytkownik nie jest uprawniony na mocy przepisów prawa lub stosunków umownych, lub powierniczych (takich jak informacje uzyskane od pracowników spółki, informacje zastrzeżone i poufne, które zostały uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów o zachowaniu poufności);

xvii.            ładować, przesyłać pocztą elektroniczną, zamieszczać, przesyłać lub udostępniać w inny sposób Treści naruszające patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dowolnej strony;

xviii.            ładować, przesyłać pocztą elektroniczną, zamieszczać, przesyłać lub w inny sposób udostępniać niechciane lub niedozwolone reklamy, materiały promocyjne, niezamówione reklamy typu junk mail lub spam, „łańcuszki”, „piramidy” lub inne nieuprawnione formy nakłaniania;

xix.            ładować, przesyłać pocztą elektroniczną, zamieszczać, przesyłać lub w inny sposób udostępniać materiały zawierające wirusy oprogramowania, robaki, trojany lub inne kody komputerowe, procedury, pliki lub programy, które mają bezpośrednio lub pośrednio zakłócać, zniekształcać, przerywać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność lub integralność oprogramowania lub sprzętu komputerowego, danych lub sprzętu telekomunikacyjnego;

xx.            zakłócać normalnego przebiegu dialogu, sprawiać, żeby ekran przewijał się szybciej niż inni Użytkownicy Usług są w stanie pisać na klawiaturze, lub działać w inny sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych Użytkowników do kontaktowania się w czasie rzeczywistym;

xxi.            utrudniać, manipulować lub zakłócać korzystanie z Usług lub serwerów lub sieci związanych z Usługami lub korzystanie przez innych Użytkowników z Usług lub czerpanie przyjemności z takiego korzystania z Usług, jak również świadomie nie przestrzegać wymogów, procedur, zasad lub regulacji sieci połączonych z Platformą;

xxii.            podejmować żadnych działań ani angażować się w jakiekolwiek działania, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio zaszkodzić Usługom, wyłączyć czy przeciążyć Usługi lub serwery lub sieci połączone z Usługami, lub utrudnić korzystanie z nich;

xxiii.            korzystać z Usług w celu naruszenia obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, zasad, kodeksów, dyrektyw, wytycznych, polityk lub regulacji, w tym między innymi przepisów i wymogów (posiadających moc prawną lub nie) dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub zwalczania terroryzmu;

xxiv.            korzystać z Usług z naruszeniem jakichkolwiek sankcji lub embarga nałożonego lub egzekwowanego przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych amerykańskiego Departamentu Skarbu, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub brytyjski Skarb Państwa, lub w celu ich obejścia;

xxv.            korzystać z Usług w celu naruszenia prywatności innych osób lub stalkingu czy nękania w inny sposób innych osób;

xxvi.            naruszać praw Shopee, w tym wszelkich praw własności intelektualnej i prawa do ich przenoszenia;

xxvii.            korzystać z Usług w celu gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników w związku z zabronionymi działaniami i czynnościami, o których mowa powyżej;

xxviii.            zamieszczać ogłoszeń dotyczących przedmiotów naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich lub korzystać z Usług w sposób naruszający prawa własności intelektualnej innych osób; oraz

xxix.            nakazywać innym Użytkownikom lub zachęcać ich do realizacji transakcji w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

6.3.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłączną odpowiedzialność za Treści, niezależnie od tego, czy zostały podane do publicznej wiadomości, czy przesłane prywatnie, ponosi osoba, od której takie Treści pochodzą. Oznacza to, że to Użytkownik, a nie Shopee, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Treści, które Użytkownik publikuje, zamieszcza, przesyła pocztą elektroniczną lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Platformy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Platformy, może mieć dostęp do Treści, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, Shopee nie ponosi odpowiedzialności za Treści, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w Treściach, ani za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Treści lub polegania na Treściach zamieszczanych, przesyłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób udostępnianych w ramach Platformy.

6.4.    Shopee i osoby przez niego wyznaczone mają prawo usuwać wszelkie Treści, w szczególności (i) naruszające niniejszy Regulamin lub Politykę dotyczącą przedmiotów zabronionych i podlegających ograniczeniom, lub  inne wytyczne Shopee, warunki, polityki, procedury itp., opublikowane na Platformie, a w szczególności w zakładce Centrum edukacji sprzedawcy ; (ii) w przypadku, gdy otrzymamy należycie uzasadnioną i udokumentowaną reklamację od innego Użytkownika; (iii) w przypadku, gdy otrzymamy należycie uzasadnione i poparte dowodami zawiadomienie o naruszeniu lub domniemanym naruszeniu praw własności intelektualnej lub inne prawnie uzasadnione polecenia lub wnioski o usunięcie; (iv) naruszające obowiązujące przepisy prawa. Shopee może również filtrować i blokować dostarczanie korespondencji (w tym m.in. aktualizacji statusu, publikacji, wiadomości lub czatów) do lub z Usług w ramach naszych starań o ochronę Usług lub naszych Użytkowników, lub w inny sposób egzekwować postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli taka korespondencja stanowi spam lub w inny sposób narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik zobowiązuje się oceniać i ponosić wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z Treści, w tym między innymi, powoływaniem się na dokładność, kompletność lub przydatność takich Treści. W tym zakresie, jeżeli Użytkownik występuje w charakterze Sprzedawcy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie może powoływać się na treści stworzone przez Shopee lub przekazane mu przez Shopee, w tym m.in. informacje na forach Shopee i we wszystkich innych częściach Platformy.

 

7. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 

7.1.    Z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.5. powyżej, naruszenia niniejszego Regulaminu mogą skutkować szeregiem działań, w tym m.in.:

i.            usunięciem Treści;

ii.            ograniczeniem przywilejów związanych z Kontem;

iii.            zawieszeniem Konta;

iv.            zamknięciem Konta;

v.            skierowaniem sprawy na drogę postępowania karnego;

vi.            wniesieniem powództwa cywilnego, w tym dochodzeniem odszkodowania lub zabezpieczenia roszczeń;

7.2.    Jeżeli którykolwiek Użytkownik naszej Platformy narusza niniejszy Regulamin, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

 

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

8.1.    Jak wskazano powyżej, Shopee nie zezwala na zamieszczanie ogłoszeń, które naruszają prawa własności intelektualnej marek lub inne prawa podmiotów tych praw („Właściciel PWI”).

8.2.    O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Użytkownicy są niezależnymi osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami i nie są w żaden sposób związani z Shopee, przy czym Shopee nie występuje w charakterze pośrednika, czy przedstawiciela Użytkowników, ani nie przechowuje/nie jest właścicielem żadnych towarów będących przedmiotem ogłoszeń w ramach Platformy

8.3.    Jeżeli są Państwo Właścicielem PWI lub należycie upoważnionym przez Właściciela PWI pośrednikiem („Agent PWI”) i uważają Państwo, że Państwo prawo lub prawo Państwa mocodawcy zostało naruszone, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail i przedstawienie dowodów potwierdzających Państwa reklamację.

8.4.    Aby ułatwić rozpatrzenie reklamacji przez Shopee, Państwa reklamacja powinna zawierać: (a) fizyczny lub elektroniczny podpis Właściciela PWI lub Agenta PWI (zbiorczo „Informator”); (b) opis rodzaju i charakteru prawa własności intelektualnej, rzekomo naruszanego i dowód posiadania praw; (c) opis charakteru domniemanego naruszenia wraz z wystarczającymi informacjami szczegółowymi pozwalającymi Shopee ocenić reklamację; (d) adres(-y) URL ogłoszenia(-ń) zawierającego(-ych) domniemane naruszenie; (e) informacje umożliwiające Shopee skontaktowanie się z Informatorem, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail; (e) oświadczenie Informatora stwierdzające, że korzystanie z własności intelektualnej wskazanej przez Informatora jest niedozwolone przez Właściciela PWI lub przez prawo; (f) oświadczenie Informatora, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą, Informator przejmuje odpowiedzialność Shopee za ewentualne szkody które Shopee może ponieść w wyniku informacji przekazanych przez Informatora  (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów lokalnego prawa), oraz że Informator jest odpowiednio uprawniony do działania w imieniu Właściciela PWI we wszystkich sprawach związanych z reklamacją.

8.5.    Shopee potwierdza prawo producenta do zawierania określonych umów dystrybucyjnych na wyłączność lub umów minimalnej  reklamowanej  ceny na towary producenta. Jednak naruszenia takich umów nie będą stanowić naruszeń praw własności intelektualnej. Z uwagi na fakt, iż  realizacja tych umów pozostaje w gestii producenta i Sprzedawców, Shopee nie udziela pomocy w zakresie tego rodzaju działań i nie egzekwuje wyłącznych praw do dystrybucji, ani kwestii związanych z kontrolą cen poza krajami w których obowiązują przepisy je regulujące, dystrybucją selektywną lub wyłączną.

8.6.    Każdy Sprzedawca, w zakresie dopuszczonym przez prawo, zobowiązuje się zwolnić Shopee i jego Podmioty powiązane z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, podstaw powództwa, odszkodowań i wyroków wynikających z usunięcia Treści lub ogłoszeń w odpowiedzi na roszczenia dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej lub w związku z nimi.

 

9. ZAKUP ORAZ PŁATNOŚCI

 

9.1.    Shopee umożliwia co najmniej następujące metody płatności w każdym kraju, w którym działa:

a)       Płatność kartą kredytową i kartą debetową:

Płatności kartami są przetwarzane za pośrednictwem zewnętrznych kanałów płatniczych, a rodzaj kart kredytowych i debetowych akceptowany przez te kanały płatności może różnić się w zależności od kraju, w którym karta została wydana (więcej informacji można znaleźć tutaj.

b)      Płatność za pobraniem (COD):

Kupujący mogą dokonywać płatności bezpośrednio dostawcy realizującemu dostawę po otrzymaniu zakupionego towaru.

c)       Przelew bankowy:

Kupujący może dokonywać płatności za pośrednictwem aplikacji BLIK i P24 („Przelew bankowy”) na wskazany Rachunek Gwarancji Shopee.

9.2.    Kupujący może zmienić preferowany sposób płatności za zakup wyłącznie przed dokonaniem płatności. Kupujący otrzymuje informacje o sposobach płatności dostępnych w jego lokalizacji najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy.

9.3.    Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z podania nieprawidłowych informacji przewozowych lub dotyczących płatności wprowadzonych przez Kupującego, lub niewłaściwej zapłaty przez Kupującego za zakupione towary. Shopee zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy transakcja została należycie autoryzowana w zakresie użycia określonej metody płatności i może zawiesić transakcję do czasu potwierdzenia jej autoryzacji lub anulować transakcję w przypadku, gdy potwierdzenie to nie jest dostępne.

9.4.    W związku z realizacją transakcji oznaczonych sloganem „Cashback w Monetach Shopee”, Użytkownicy mogą uzyskać kod rabatowy uprawniający ich do otrzymania dodatkowych Monet Shopee ("Kod rabatowy CashBack w Monetach Shopee"). Szczegółowe zasady i warunki Kodu rabatowego CashBack w Monetach Shopee znajdują się tutaj. Monety Shopee przyznane Użytkownikowi w wyniku realizacji Kodu rabatowego CashBack w Monetach Shopee podlegają tym samym zasadom i warunkom (w tym zasadom związanym z upływem terminu ważności), co zwykłe Monety Shopee. Więcej informacji na temat Monet Shopee można znaleźć tutaj.

 

10.  SALDO SPRZEDAWCY

 

10.1.                        Konto Użytkownika umożliwia przechowywanie środków uzyskanych z wpływów z transakcji sprzedaży zrealizowanych za pośrednictwem Platformy („Saldo Sprzedawcy”). Suma tych środków, pomniejszona o wszelkie wypłaty, zostanie wyświetlona jako Saldo Sprzedawcy. Sprzedawcy są zobowiązani do weryfikacji swojego konta, zanim będą mogli wypłacić swój przychód na konto bankowe, w celu zachowania zgodności z przepisami. W procesie weryfikacji wymagane są dodatkowe dokumenty weryfikacyjne, takie jak dokumenty tożsamości, dokumenty rejestracyjne firmy, dokumenty adresowe oraz dane beneficjentów rzeczywistych.

10.2.                        Mogą Państwo dokonać przelewu środków ze swojego Salda Sprzedawcy (do wysokości Salda Sprzedawcy) na powiązany rachunek bankowy („Rachunek powiązany”) składając wniosek o wypłatę („Wniosek o wypłatę”) maksymalnie raz dziennie. Shopee może również automatycznie przenosić środki z Państwa Salda Sprzedawcy na Państwa Rachunek powiązany w sposób regularny, według wyboru Shopee. Shopee będzie przetwarzać takie przelewy wyłącznie w dni robocze, przy czym zaksięgowanie środków na Państwa Rachunku powiązanym może potrwać do dwóch (2) dni roboczych. Shopee może dokonać płatności na rzecz Sprzedawcy wyłącznie przelewem bankowym. Transakcje, o których mowa powyżej, wykonywane są przez zewnętrznego operatora płatności, który zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków i regulacji w zakresie bezpieczeństwa finansowego, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z tym, Sprzedawcy są zobowiązani do poddania się kompleksowemu procesowi weryfikacji przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty poprzez dostarczenie dokumentów tożsamości, dokumentów potwierdzających adres, dokumentów rejestracyjnych firmy, a także danych bezpośrednich właścicieli i beneficjentów rzeczywistych (w stosownych przypadkach). Informacje są usuwane po zakończeniu procesu weryfikacji.

10.3.                        Sprzedawcy przysługują bezpłatne Wnioski o wypłatę.

10.4.                        Środki pieniężne z tytułu sprzedaży towarów przez Użytkownika w ramach Platformy zostaną przelane na Saldo Sprzedawcy w terminie pięciu (5) dni od dostarczenia towaru Kupującemu lub niezwłocznie po potwierdzeniu przez Kupującego otrzymania towaru.

10.5.                        Po złożeniu Wniosku o wypłatę, Użytkownik nie ma możliwości jego modyfikacji ani anulowania.

10.6.                        W przypadku wystąpienia błędu w przetwarzaniu jakiejkolwiek transakcji, Użytkownik upoważnia Shopee do inicjowania obciążeń lub księgowań na wyznaczonym rachunku bankowym w celu korekty takiego błędu pod warunkiem dokonania takiej korekty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Shopee nie może obciążyć wskazanego przez Państwa rachunku bankowego, Użytkownik upoważnia Shopee do ponownego obciążenia, wraz z wszelkimi obowiązującymi opłatami, dowolnego innego rachunku bankowego lub instrumentu płatniczego, który Użytkownik posiada u nas, lub do odliczenia kwoty obciążenia i należnych opłat od Salda Sprzedawcy w przyszłości.

10.7.                        Użytkownik upoważnia Shopee do inicjowania wpisów obciążeniowych lub kredytowych w ramach Salda Sprzedawcy:

i.            w celu korekty ewentualnych błędów w przetwarzaniu dowolnej transakcji;

ii.            w przypadku gdy Shopee zasadnie ustali, że Użytkownik podjął oszukańczą lub podejrzaną działalność lub zrealizował oszukańcze lub podejrzane transakcje;

iii.            w związku z jakimikolwiek przedmiotami wysyłanymi lub odbieranymi przez Użytkowników, co do których Shopee ustali, że zostały zagubione, uszkodzone lub są nieprawidłowe;

iv.            w związku z ewentualnymi nagrodami lub rabatami;

v.            w związku z ewentualnymi nienaliczonymi opłatami, prowizjami itp.;

vi.            w związku z rozliczeniem jakiegokolwiek sporu transakcyjnego,  zwrotu (w tym zwrot środków za zakup oraz kosztów wysyłki) lub odszkodowania należnego Użytkownikowi lub od niego;

vii.            w związku z wszelkimi zabronionymi przedmiotami lub przedmiotami zatrzymanymi przez urząd celny; oraz

viii.            w związku ze zmianą decyzji uzgodnioną przez Kupującego i Sprzedawcę.

10.8.                        Shopee powiadomi Użytkownika o takim obciążeniu lub uznaniu (w tym o kwocie obciążenia lub uznania) za pośrednictwem Platformy. 

 

11.  GWARANCJA SHOPEE

 

11.1.                        Gwarancja Shopee jest usługą świadczoną przez Shopee lub jego upoważnionego przedstawiciela. W celu ochrony Kupującego, zapłata za zakupy na rzecz Sprzedawcy, z wykorzystaniem Usług, będzie przechowywana na dedykowanym rachunku („Rachunek Gwarancyjny Shopee”). Sprzedawca nie otrzyma odsetek ani innych zysków z sumy, jaką Państwo wpłacili na Rachunek Gwarancyjny Shopee.

11.2.                        Po dokonaniu przez Kupującego płatności za zamówienie („Wpłata Kupującego”), Wpłata Kupującego będzie przechowywana na Rachunku Gwarancyjnym Shopee do czasu, gdy:

a)       Kupujący prześle Shopee potwierdzenie, że Kupujący otrzymał towary, w którym to przypadku, o ile nie ma zastosowanie pkt 11.2. (d), Shopee wypłaci Sprzedawcy Wpłatę Kupującego (pomniejszoną o udział Sprzedawcy w Kosztach wysyłki (o ile dotyczy), Opłatę transakcyjną oraz Kwotę podatku (zdefiniowaną poniżej) oraz (w uzasadnionych przypadkach) Opłatę transgraniczną (zdefiniowaną poniżej) lub dodatkowe opłaty logistyczne, z Rachunku Gwarancyjnego Shopee;

b)      Okres Gwarancji Shopee (lub jakiekolwiek jego przedłużenie zatwierdzone na mocy pkt 11.3. wygaśnie, w którym to przypadku, o ile nie mają zastosowania pkt 11.2. (c) lub pkt 11.2. (d), Shopee wypłaci Sprzedawcy Wpłatę Kupującego (pomniejszoną o udział Sprzedawcy w Kosztach wysyłki (w uzasadnionych przypadkach), Opłatę transakcyjną oraz Kwotę podatku (zdefiniowaną poniżej) oraz (w uzasadnionych przypadkach) Opłatę transgraniczną (zdefiniowaną poniżej)) z Rachunku Gwarancyjnego Shopee;

c)       Shopee stwierdzi, że wniosek Kupującego o zwrot towarów lub zwrot ceny sprzedaży został pozytywnie rozpatrzony, Shopee dokona zwrotu ceny sprzedaży na rzecz Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i Regulaminu Zwrotów Shopee;

d)      Gwarancja Shopee jest oferowana wyłącznie Kupującym, którzy dokonali wpłaty na Rachunek Gwarancyjny Shopee za pośrednictwem metod płatności oferowanych przez Shopee. Wszelkie ustalenia poza Platformą (offline) pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie są objęte Gwarancją Shopee.

11.3.                        Płatności dokonywane za pośrednictwem metod płatności Shopee będą przechowywane na Rachunku Gwarancyjnym Shopee przez określony czas („Okres Gwarancji Shopee”). Aby dowiedzieć się więcej na temat Okresu Gwarancyjnego Shopee, należy kliknąć ten link. Kupujący może ubiegać się o jednorazowe przedłużenie Okresu Gwarancyjnego Shopee przed upływem obowiązującego Okresu Gwarancyjnego Shopee, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Zwrotów Shopee. Na wniosek Kupującego, Okres Gwarancji Shopee może zostać przedłużony na okres nie dłuższy niż trzy (3) dni, chyba że Shopee według własnego uznania zdecyduje, że dalsze przedłużenie jest stosowne lub wymagane.

11.4.                        Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, rachunek bankowy Sprzedawcy nie może zostać uznany daną kwotą lub nie można skontaktować się ze Sprzedawcą, Shopee dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Sprzedawcę. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Sprzedawcą i nieodebrania Wpłaty Kupującego przez okres dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy od chwili, gdy stała się ona należna Sprzedawcy, Shopee podejmie działania względem niepodjętej Wpłaty Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.5.                        Użytkownik musi być rzeczywistym właścicielem Konta i dokonywać transakcji w ramach Platformy wyłącznie we własnym imieniu. W zakresie wymaganym lub dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, Shopee może zażądać od Użytkownika przekazania danych osobowych, takich jak krajowe dokumenty identyfikacyjne, dane rachunku bankowego lub innej dokumentacji niezbędnej dla celów weryfikacji, w tym weryfikacji wymaganej przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych i usług logistycznych. Ponadto Użytkownik upoważnia Shopee do wykorzystania swoich danych osobowych w celu wystąpienia z wszelkimi zapytaniami, jakie uznamy za niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika z właściwym podmiotem, takim jak m.in. bank Użytkownika. Więcej informacji dotyczących sposobu postępowania z danymi osobowymi przez Shopee można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

11.6.                        Gwarancja Shopee stanowi uzupełnienie i nie ogranicza zobowiązań Kupującego i Sprzedawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą wykraczać poza zakres przewidziany Gwarancją Shopee. Przeznaczeniem ani celem Gwarancji Shopee nie jest udzielenie pomocy Kupującemu lub Sprzedawcy w wywiązywaniu się z jego własnych zobowiązań prawnych, za które każda ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność, Shopee nie odpowiada z tego tytułu. W szczególności, Gwarancja Shopee nie stanowi gwarancji na produkt. W celu uniknięcia wątpliwości, Gwarancja Shopee nie uniemożliwia Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego wykonywania uprawnień ustawowych wynikających z (a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz (b) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Prawa Konsumenckie”). Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz uprawnienia konsumenckie z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej mają zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę na odległość związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zasady zwrotów nie ograniczają też Użytkownikom wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji jakości – w odniesieniu do towarów taką gwarancją objętych (o ile ma zastosowanie).

11.7.                        Użytkownicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że decyzja Shopee (w tym ewentualne odwołania) w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Gwarancją Shopee, jest ostateczna (bez uszczerbku dla ustawowych praw Użytkowników).

11.8.                        W celu uniknięcia wątpliwości, ewentualne transakcje realizowane poza Platformą, nie podlegają ochronie w ramach Gwarancji Shopee.

 

12.  DOSTARCZENIE TOWARU

 

12.1.                        Shopee poinformuje Sprzedawcę o otrzymaniu Wpłaty Kupującego. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca powinien następnie dokonać niezbędnych ustaleń, aby dostarczyć Kupującemu przedmiot zakupu i przekazać Kupującemu za pośrednictwem Platformy dane, takie jak nazwa firmy realizującej dostawę, numer śledzenia przesyłki itp. Sprzedawcy z siedzibą poza Polską korzystają z kanałów logistycznych wskazanych przez Shopee. Sprzedawcy z siedzibą w Polsce  mają prawo wyboru kanałów logistycznych oferowanych przez Shopee lub innych kanałów logistycznych.

12.2.                        Sprzedawca ma obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby Kupujący otrzymał zakupione przedmioty w Okresie Gwarancji Shopee lub w terminie określonym (w przypadku płatności offline) przez Sprzedawcę w ogłoszeniu Sprzedawcy, w zależności od sytuacji.

12.3.                        Użytkownicy rozumieją, że Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą zakupionego przedmiotu(-ów) i zapewnia, że posiada lub uzyska odpowiednią ochronę ubezpieczeniową na dostawę zakupionego(-ych) przedmiotu(-ów). W przypadku uszkodzenia, utraty lub braku dostawy zakupionego(-ych) przedmiotu(-ów) w ramach dostawy, Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że – w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa – Shopee nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, wydatki, koszty lub opłaty z tego tytułu. W takich przypadkach, Użytkownicy skontaktują się z dostawcą usług logistycznych w celu rozwiązania takiego sporu bezpośrednio.

12.4.                        W przypadku transakcji zagranicznych, Użytkownicy akceptują, że w przypadku gdy w ogłoszeniu wskazano, że towar będzie dostarczany z zagranicy, towar ten jest sprzedawany przez Sprzedawcę z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej, a wwóz i wywóz takiego towaru podlega lokalnym przepisom. Użytkownicy powinni zapoznać się ze wszystkimi ograniczeniami w zakresie wwozu i wywozu, które mają zastosowanie do kraju przeznaczenia. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Shopee nie może udzielać żadnych porad prawnych w tym zakresie i zgadzają się, że – w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa – Shopee nie ponosi żadnych ryzyk ani zobowiązań związanych z wwozem i wywozem takich towarów do i z Unii Europejskiej.

12.5.                        W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się na dostarczenie zakupionego towaru w ramach dowolnego innego sposobu wysyłki, opłatę należną dostawcy („Koszty wysyłki”) ponosi Kupujący, Sprzedawca i Shopee, w udziałach ustalanych przez Shopee i okresowo publikowanych na Platformie. W takich przypadkach, Shopee (i) pobierze od Kupującego przypadający na niego udział w Kosztach wysyłki, (ii) potrąci udział Sprzedawcy w Kosztach wysyłki z Wpłaty Kupującego, zgodnie z pkt 12.2 oraz (iii) pokryje dostawcy całość Kosztów wysyłki.

12.6.                        Nadawca przesyłki może złożyć reklamację do dostawcy usług logistycznych, który dostarczył paczkę. Shopee może być nadawcą towaru pochodzącego od Sprzedawców z siedzibą w Polsce.  W tych przypadkach, Shopee niniejszym udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do złożenia reklamacji, jeżeli Sprzedawca chce skierować sprawę przeciwko dostawcy usług logistycznych, który dostarczył towar. Jeżeli Państwa reklamacja zostanie odrzucona przez dostawcę usług logistycznych, mogą Państwo zwrócić się do Shopee o pomoc, w terminie 14 dni od otrzymania ww. decyzji odmawiającej uwzględnienia reklamacji, podając wszystkie fakty i przesyłając kopie wszystkich istotnych dokumentów, w tym korespondencji z dostawcą usług logistycznych. 

12.7.                        W razie skorzystania przez Kupującego z oferty Sprzedawców z siedzibą w Polsce i wyboru kanału logistycznego wskazanego przez Shopee, Kupujący jednostronnie oświadcza, iż rezygnuje z prawa do otrzymania faktury dokumentującej wykonanie takiego nabycia.

 

13.  ANULOWANIE TRANSAKCJI, ZWROT TOWARÓW ORAZ ZWROT CENY SPRZEDAŻY

 

13.1.    Kupujący może wystąpić o zwrot zakupionego towaru i zwrot ceny sprzedaży przed upływem Okresu Gwarancji Shopee w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminem Zwrotów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z Regulaminem Zwrotów. Postanowienia pkt 13.1–13.3 pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i skorzystania przez Kupującego z przysługujących mu praw wobec Sprzedawcy wynikających z takiego odstąpienia. Sprzedawcy są zobowiązani do wypełnienia wszystkich ustawowych obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wyżej wymienionego prawa odstąpienia.

13.2.    Shopee nie monitoruje procesu anulowania, zwrotu towarów i zwrotu ceny sprzedaży w przypadku płatności offline (tj. poza metodami płatności udostępnianymi w ramach Platformy).

13.3.    Pieniądze są zwracane Kupującym metodą płatności wybraną przez Kupującego podczas realizacji transakcji, w terminie czternastu (14) dni od zatwierdzenia wniosku o zwrot towarów lub ceny sprzedaży.

 

14.  OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 

14.1.    Sprzedawca będzie prawidłowo zarządzał transakcją i upewni się, że dane takie jak cena, szczegóły dotyczące przedmiotu transakcji, ilości zapasów oraz warunki sprzedaży, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o ochronie konsumentów, będą aktualizowane w ogłoszeniu Sprzedawcy, jednocześnie Sprzedawca nie będzie zamieszczał w ramach Platformy niepoprawnych lub wprowadzających w błąd informacji.

14.2.    Cena oferowanego towaru zostanie ustalona przez Sprzedawcę według własnego uznania. Cena towarów i opłaty przewozowe będą uwzględniać łączną kwotę która będzie obciążać Kupującego, w tym np. podatek od towarów i usług itp., tym samym Sprzedawca nie obciąży Kupującego taką kwotą dodatkowo.

14.3.    Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że Shopee może, według własnego uznania, angażować się w działania promocyjne w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą poprzez  obniżenie ceny, dyskontowanie, zwrot kosztów lub w inny sposób. Ostateczna cena, jaką Kupujący faktycznie zapłaci, będzie ceną, do której takie działania promocyjne znalazły zastosowanie, co nie wpływa na wartość sprzedaży do rozliczenia przez Sprzedawcę, ponieważ działania te mają zastosowanie wyłącznie w relacji Kupujący-Shopee.

14.4.    W celu promowania sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę, Shopee może zamieszczać ogłoszenia dotyczące takich towarów (po skorygowanej cenie) na zewnętrznych stronach internetowych (takich jak portale i porównywarki cen) oraz inne platformy (krajowe lub zagraniczne) prowadzone przez Shopee.

14.5.    Sprzedawca będzie wystawiać Kupującemu rachunki, potwierdzenia transakcji dokonywanych kartami kredytowymi lub faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że takie rachunki, potwierdzenia transakcji dokonywanych kartami kredytowymi i faktury VAT mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

14.6.    Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jest odpowiedzialny za uiszczanie wszelkich podatków i ceł od sprzedawanych towarów, a Shopee nie świadczy w tym zakresie żadnych porad prawnych lub podatkowych. Z uwagi na to, że przepisy podatkowe mogą ulegać okresowym zmianom, zaleca się aby Sprzedawcy skorzystali z profesjonalnej porady w razie wątpliwości w tym zakresie.

14.7.    Jako strona umowy sprzedaży zawieranej na odległość z Kupującym, Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków ustawowych wynikających  w tym zakresie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie konsumentów.

14.8.    Sprzedawca zobowiązuje się do partycypowania w kosztach Programu Shopee CashBack w Monetach na zasadach opisanych tutaj („Usługi w Programie Shopee CashBack w Monetach”). Koszt Usług w Programie Shopee CashBack w Monetach jest ponoszony przez Sprzedawcę i naliczany zgodnie ze stawkami wskazanymi Sprzedawcom na Platformie,  zaokrąglonymi w górę do pełnego gorsza, wykazywanymi każdorazowo na fakturze wystawionej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Shopee wykonało na rzecz Sprzedawcy stosowne usługi. Usługi w Programie Shopee CashBack w Monetach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT („Podstawa opodatkowania”), za uiszczenie którego odpowiada Sprzedawca.

 

15.  OPŁATY

 

15.1.    W przypadku Sprzedawców z siedzibą w Polsce, Shopee pobiera prowizję Shopee za wszystkie transakcje zrealizowane na Platformie („Prowizja od sprzedaży”) oraz opłatę transakcyjną w zryczałtowanej wysokości 1% naliczanej od wartości zamówienia opłaconej przez Kupującego z uwzględnieniem kosztu dostawy pokrytego przez Kupującego („Opłata transakcyjna”). Prowizja od sprzedaży oraz Opłata transakcyjna, są ponoszona przez Sprzedawcę i naliczana zgodnie ze stawkami każdorazowo wskazanymi Sprzedawcom na Platformie, zaokrąglonymi w górę do pełnego grosza, w okresach miesięcznych. Prowizja od sprzedaży oraz Opłata transakcyjna podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT („Podstawa opodatkowania”), za uiszczenie którego odpowiada Sprzedawca.

15.2.    W przypadku Sprzedawców z siedzibą w Polsce, Shopee pobiera także udział w opłacie za dostawę w przypadku transakcji, które korzystają ze Zintegrowanej Logistyki Shopee i zostały zrealizowane na Platformie („Dopłata do wysyłki”). Dopłata do wysyłki jest ponoszona przez Sprzedawcę i naliczana zgodnie ze stawkami wskazanymi Sprzedawcom na Platformie, zaokrąglonymi w górę do pełnego grosza, w okresach miesięcznych. Dopłata do wysyłki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT („Podstawa opodatkowania”), za uiszczenie którego odpowiada Sprzedawca.

15.3.    W przypadku Sprzedawców z siedzibą poza granicami Polski, Shopee pobiera opłatę za wszystkie transakcje zrealizowane skutecznie w ramach Platformy („Opłata transgraniczna”). Opłata transgraniczna jest ponoszona przez Sprzedawcę i obliczana zgodnie ze stawkami każdorazowo wskazanymi Sprzedawcom na Platformie.

15.4.    Po zakończeniu transakcji, Shopee potrąci Prowizję od sprzedaży, Opłatę transgraniczną, Dopłatę za wysyłkę oraz Podstawę opodatkowania z Wpłaty Kupującego a resztę przekaże na Saldo Sprzedawcy o którym mowa w pkt 10.2 Regulaminu.

 

15.5.    Z zastrzeżeniem postanowień pkt 15.6 poniżej, wysokość  wskazanych w niniejszym rozdziale opłat i udziałów w opłatach dla poszczególnych kategorii towarów oraz taryfikatora w danym miesiącu określa tabela dostępna tutaj. Więcej materiałów dydaktycznych dotyczących warunków zwrotu udziałów w opłatach, opłat lub sposobu ich naliczania znajduje się tutaj. Szczegóły dotyczące podziału taryfikatora, udziału w opłatach i opłat dla różnych kategorii znajdują się tutaj.

15.6.    Shopee zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania towaru lub usługi z jednej kategorii do drugiej, w szczególności w przypadkach: (i) błędnego zakwalifikowania towaru lub usługi do danej kategorii przez Sprzedawcę, (ii) zidentyfikowania przez Shopee praktyk zmierzających do obejścia postanowień o Opłacie prowizyjnej.  Ponadto, Shopee ma prawo, według własnego uznania, obciążyć Sprzedawców wszelkimi dodatkowymi opłatami logistycznymi wskazanymi tutaj („Dodatkowa opłata logistyczna”). Dodatkowa opłata logistyczna jest ponoszona przez Sprzedawcę i naliczana zgodnie ze stawkami wskazanymi Sprzedawcom na Platformie,  zaokrąglonymi w górę do pełnego gorsza, wykazywanymi jako oddzielna pozycja na fakturze wystawionej w miesiącu następującym po miesiącu w którym zlecono przedmiotową wysyłkę, a więc w momencie kiedy Shopee ustali całkowitą wysokość Dodatkowej opłaty logistycznej. Dodatkowa opłata logistyczna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT („Podstawa opodatkowania”), za uiszczenie którego odpowiada Sprzedawca.

15.7.    Shopee wystawia faktury za Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na dane wskazane przez Sprzedawcę w Centrum Sprzedawcy. Warunki wystawiania, poprawiania i wysyłania faktur są dostępne w Centrum edukacji sprzedawcy. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na otrzymywanie takich faktur drogą elektroniczną.

15.8.    Usługi są wykonywane przez Shopee w trybie ciągłym i rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, co jest dokumentowane fakturą wystawianą na koniec okresu rozliczeniowego przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

15.9.    W bieżącym okresie rozliczeniowym i w związku ze zwrotem pobranej opłaty, Shopee może przyznać Sprzedawcy rabat na Usługi świadczone w ramach Platformy.

15.10. Rabat jest przyznawany na zasadach określonych tutaj. Wysokość przyznanego rabatu nie może przekroczyć wysokości opłat, które zostały uprzednio pobrane przez Shopee.

15.11. W przypadku wystawienia faktury korygującej przez Shopee, takie zdarzenie poczytuje się jako ostateczne potwierdzenie uzgodnienia nowych warunków transakcji przez Shopee na wniosek Sprzedawcy, a jednocześnie ich spełnienie przez strony.

15.12. Sprzedawca zobowiązuje się do składania wszelkich wniosków dotyczących korekt do faktur, not korygujących itp., zgodnie z procedurą dostępną tutaj.

 

16.  SPORY

 

16.1.    W przypadku problemu z transakcją, zastosowanie znajdują właściwe postanowienia Regulaminu Zwrotów. Użytkownicy objęci Gwarancją Shopee mogą skierować do Shopee pisemne żądanie o udzielenie pomocy w rozwiązaniu problemów, które mogą pojawić się w toku transakcji. Shopee może podjąć wszelkie niezbędne kroki, zmierzające do rozwiązania sporu między Użytkownikami. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w Regulaminie Zwrotów. Kupujący korzystający z innych metod płatności powinni kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

16.2.    Zasady zwrotów opisane w Regulaminie Zwrotów nie ograniczają Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego wykonywania uprawnień ustawowych wynikających z (a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz (b) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Prawa Konsumenckie”). Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz uprawnienia konsumenckie z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej mają zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę na odległość związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zasady zwrotów nie ograniczają też Użytkownikom wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji jakości – w odniesieniu do towarów taką gwarancją objętych (o ile ma zastosowanie). Więcej szczegółowych informacji na temat znajduje się tutaj.

 

17.  OPINIE ZWROTNE

 

17.1.    Shopee zachęca naszych Użytkowników do przekazywania opinii zwrotnych i uwag, które pozwolą Shopee podnosić jakość świadczonych Usług w następujący sposób:

a)       opinie zwrotne można przekazywać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub przy użyciu formularza informacji zwrotnych znajdującego się na Platformie;

b)      anonimowe opinie zwrotne nie będą akceptowane;

c)       Użytkownicy, których dotyczą opinie zwrotne, powinni zostać w pełni poinformowani o wszystkich faktach i mieć możliwość przedstawienia swoich argumentów;

d)      niejasne i zniesławiające opinie zwrotne nie będą brane pod uwagę.

 

18.  ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

19.1.    W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy, Usługi są świadczone bez żadnych dodatkowych zapewnień, stwierdzeń czy oświadczeń Shopee, niż wskazane w niniejszym Regulaminie bezpośrednio, w sposób dorozumiany lub na podstawie ustawowy, m.in. w zakresie gwarancji jakości, wykonania, nienaruszania, zapewnienia zbywalności lub przydatności do określonego celu, w tym jakichkolwiek gwarancji w ramach transakcji, wykonania lub zwyczaju handlowego. Bez ograniczeń dla powyższego i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Shopee nie gwarantuje, że Usługi, Platforma lub jej funkcje będą dostępne, świadczone w sposób ciągły, niezakłócony, terminowy, bezpieczny, poprawny, kompletny czy wolny od błędów, a ewentualne wady czy usterki zostaną usunięte, lub że platforma albo serwer, wykorzystywany do jej udostępniania, są wolne od wirusów i innych szkodliwych narzędzi typu: clock, timery, liczniki, robaki, zamki oprogramowania, oprogramowania złośliwego unieruchamiającego system operacyjny licencjobiorcy, trojanów, trasowania, tylnych wyjść, bomb czasowych lub innych szkodliwych kodów, instrukcji, programów lub komponentów.

19.2.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że całe ryzyko wynikające z użytkowania lub funkcjonowania platformy lub usług ponosi Użytkownik w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa.

19.3.    Shopee nie ma kontroli nad i w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie gwarantuje, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: (a) przydatność do określonego celu, istnienie, jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów oferowanych za pośrednictwem Usług; lub (b) zdolność Sprzedawców do zbycia towarów, a Kupujących do zapłaty za towary. W przypadku sporu z udziałem jednego lub większej liczby Użytkowników, Użytkownicy zaangażowani w spór zobowiązują się rozstrzygnąć spór między sobą bezpośrednio, przy czym – w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa – zwalniają Shopee i Podmioty powiązane Shopee z odpowiedzialności, z tytułu wszelkich roszczeń, żądań i szkód wynikających z takiego sporu lub w związku z nim.

 

19.  WYŁĄCZENIA ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

19.1.    W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, Shopee nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, gwarancyjnej, deliktowej (w tym m.in. z tytułu zaniedbania w każdej postaci, odpowiedzialności za produkt, zasad słuszności, ustawy itp.) lub na innej podstawie, z tytułu:

i.            (a) utraty możliwości użytkowania; (b) utraty zysków; (c) utraty przychodów; (d) utraty danych; (e) utraty wartości firmy; lub (f) nieosiągnięcia przewidywanych oszczędności, w każdym przypadku bezpośrednio lub pośrednio; lub

ii.            wszelkich szkód pośrednich, ubocznych, szczególnych lub wynikowych, powstałych w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Platformy lub Usług, w tym m.in. wszelkich wynikających z tego szkód, nawet jeśli Shopee został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

19.2.    Jeżeli, niezależnie od powyższych postanowień, Shopee zostanie uznany przez właściwy sąd za stronę ponoszącą odpowiedzialność (w tym za rażące zaniedbanie), wówczas – w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa – odpowiedzialność Shopee względem Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej zostaje ograniczona do niższej z następujących kwot: (a) wszelkich kwot należnych Użytkownikowi w ramach Gwarancji Shopee; lub (b) 400 PLN.

19.3.    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Shopee, za oszustwo lub z jakiegokolwiek innego tytułu, której nie można zgodnie z prawem ograniczyć lub wyłączyć.

 

20.  ŁĄCZA ODSYŁAJĄCE DO WITRYN OSÓB TRZECICH

 

20.1.    Łącza odsyłające do witryn osób trzecich umieszczone na Platformie umożliwiają Użytkownikowi opuszczenie Platformy. Łącza te są udostępniane wyłącznie na zasadzie grzecznościowej, a strony, na które odsyłany jest Użytkownik, nie są w żaden sposób kontrolowane przez Shopee, w związku z czym Użytkownik uzyskuje dostęp do nich na własne ryzyko. Shopee w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej takiej powiązanej witryny ani za jakiekolwiek łącza znajdujące się w witrynie powiązanej, w tym za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje takich witryn. Shopee udostępnia te łącza jedynie dla wygody Użytkownika, przy czym umieszczenie jakiegokolwiek łącza w żaden sposób nie implikuje ani nie oznacza powiązania, promowania ani sponsorowania przez Shopee jakiejkolwiek witryny lub treści zamieszczonych w takiej witrynie. Dodatkowe informacje na temat łączy odsyłających do witryn osób trzecich można znaleźć w Polityce Prywatności.

 

21.  TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 

21.1.    Użytkownik, który dostarcza Treści udostępniane w ramach Usług, oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne prawa lub zezwolenia do udzielenia poniższych licencji na rzecz Shopee. Ponadto, Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje rozpowszechniane w ramach świadczenia Usług lub za ich pośrednictwem, w tym między innymi za ich poprawność, rzetelność i zgodność z prawem. Użytkownik niniejszym udziela Shopee i następcom prawnym Shopee bezterminowej, nieograniczonej pod względem terytorialnym, niewyłącznej, nieodpłatnej, z prawem do udzielania sublicencji i przenoszalnej, licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, ponowne publikowanie, przekazywanie, modyfikowanie, adaptowanie, opracowywanie, sporządzanie utworów zależnych, publiczne wyświetlanie i publiczne wykonywanie takich treści dostarczonych przez Użytkownika w ramach Usług w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem jakichkolwiek kanałów medialnych, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, w szczególności w celu promowania i rozpowszechniania części Usług (oraz ich opracowań) bez konieczności przypisania w tym zakresie autorskich praw osobistych (i wszelkich podobnych praw). Użytkownik rozumie, że dostarczone przez niego treści mogą być przesyłane w różnych sieciach i zmieniane w celu spełnienia wymagań technicznych i dostosowania do nich.

21.2.    Wszelkie Treści, materiały, informacje lub pomysły zamieszczane przez Użytkownika w ramach Usług lub za ich pośrednictwem bądź też w inny sposób przekazywane Shopee ( „Zgłoszenia”) nie są traktowane jako poufne przez Shopee i mogą być rozpowszechniane lub wykorzystywane przez Shopee, w tym między innymi na potrzeby rozwijania, produkcji i marketingu towarów. Występując ze Zgłoszeniem do Shopee, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Shopee lub inne osoby trzecie mogą samodzielnie opracować oprogramowanie, aplikacje, interfejsy, produkty i ulepszenia tych samych, które są identyczne lub podobne pod względem funkcji, kodu lub innych cech do pomysłów wskazanych w Zgłoszeniu Użytkownika. W związku z powyższym, Użytkownik niniejszym udziela Shopee i następcom prawnym Shopee bezterminowej, nieograniczonej pod względem terytorialnym, niewyłącznej, nieodpłatnej, z prawem do udzielania sublicencji i przenoszalnej licencji na opracowanie wyżej wymienionych przedmiotów oraz na wykorzystywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, ponowne publikowanie, przekazywanie, modyfikowanie, adaptowanie, tworzenie utworów zależnych, publiczne wyświetlanie i publiczne wykonywanie wszelkich Zgłoszeń w Usługach, za pośrednictwem Usług lub w związku z nimi w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem jakichkolwiek kanałów medialnych, w tym między innymi w celu promowania i redystrybuowania części Usług (oraz ich opracowań). Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do danych osobowych objętych Polityką Prywatności, chyba że Użytkownik podaje takie dane osobowe do publicznej wiadomości w ramach Usług lub za ich pośrednictwem.

 

22.  TREŚCI OSÓB TRZECICH I ŁĄCZA ODSYŁAJĄCE

 

22.1.                        Każda osoba fizyczna lub prawna, która dostarcza Treści w ramach Usług w zakresie danych, tekstów, obrazów, dźwięków, materiałów wideo, oprogramowania i innych Treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność, rzetelność, charakter, autoryzację praw, zgodność z prawem i ograniczenia prawne związane z dostarczanym wkładem. W związku z tym Shopee nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, wiarygodność, charakter, autoryzację praw, przestrzeganie przepisów prawa i ograniczenia prawne związane z takim wkładem, ani też nie będzie regularnie monitorować ani sprawdzać poprawności, rzetelności, charakteru, uprawnień, zgodności z prawem i ograniczeń prawnych związanych z niego wynikającym. Shopee nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika, w tym między innymi przedmioty zawarte w zamieszczanych ogłoszeniach lub udostępniane w inny sposób za pośrednictwem Usług.

22.2.                        Ponadto w ramach Usług mogą znajdować się łącza odsyłające do produktów, stron internetowych, usług i ofert osób trzecich. Owe łącza, produkty, witryny internetowe i usługi osób trzecich nie stanowią własności Shopee oraz pozostają poza kontrolą Shopee. Są one obsługiwane przez osoby trzecie i stanowią własność tych osób i mogą podlegać ochronie na mocy przepisów w zakresie ochrony praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Shopee nie dokonuje przeglądu treści, funkcjonalności, bezpieczeństwa, usług, polityki prywatności lub innych praktyk tych osób trzecich ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami mającymi zastosowanie do takich osób trzecich, które są dostępne na ich stronach internetowych lub w inny sposób. Korzystając z Usług Użytkownik akceptuje, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania przez niego z danej witryny internetowej lub widgetu lub niemożności korzystania z nich. Ponadto Użytkownik potwierdza, że Shopee może wyłączyć lub usunąć wszelkie łącza odsyłające osób trzecich lub aplikacje znajdujące się w Usługach w zakresie, w jakim naruszają one postanowienia Regulaminu.

 

23.  OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

a)       posiada zdolność do czynności prawnych, prawo i zdolność do przystąpienia do niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania jego postanowień; oraz

b)      będzie korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych prawem i zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, kodeksami, dyrektywami, wytycznymi, politykami i regulacjami.

 

24.  CZYNNOŚCI OSZUKAŃCZE, PODEJRZANE LUB NIEZGODNE Z SYSTEM JAKOŚCI SHOPEE

 

Jeżeli Shopee ma uzasadnione podstawy i dowody, aby sądzić, iż Użytkownik realizuje potencjalnie oszukańcze, podejrzane czynności lub transakcje, lub nie wywiązuje się z realizacji zamówień zgodnie z kryteriami określonymi w Systemie Jakości Shopee dostępnym w Centrum edukacji sprzedawcy, możemy podjąć stosowne kroki w celu ochrony Shopee, innych Użytkowników lub osób trzecich przed Cofnięciami transakcji, Obciążeniami zwrotnymi, Roszczeniami, opłatami, grzywnami, karami i innymi zobowiązaniami, z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu. W takim przypadku, Shopee może podjąć m.in. następujące działania:

a)   wyłączyć, zawiesić lub ograniczyć dostęp do Konta lub usług Użytkownika, lub zawiesić przetwarzanie dowolnej transakcji takiego Użytkownika;

b)      w trosce o zachowanie najwyższych standardów jakościowych, zapewnienia najwyższej satysfakcji Kupujących, a także w celu minimalizacji ryzyka nie wywiązania się lub nieterminowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Shopee zastrzega sobie możliwość wprowadzenia maksymalnego limitu dopuszczalnych zamówień u tego Sprzedawcy; przy wprowadzeniu limitu mogą być brane uwagę kryteria jakościowe zdefiniowane przez Shopee w Systemie Jakości Shopee, Systemie Monitowania Jakości Ofert i Sklepów, dotychczasowe wyniki sklepu, a także prawdopodobieństwo realizacji zamówień w przyszłości zgodnie z kryteriami jakościowymi Shopee;

c)       zawiesić za uprawnienie do otrzymania Gwarancji Shopee;

d)      przechowywać, wykorzystywać lub przenosić środki na Koncie Użytkownika zgodnie z wymaganiami ostatecznych orzeczeń i zarządzeń mających wpływ na Użytkownika lub Konto Użytkownika, w tym orzeczeń i nakazów wydanych przez sądy w Singapurze lub innym miejscu i skierowanych do Shopee;

e)      przechowywać środki Użytkownika przez okres niezbędny do ochrony przed odpowiedzialnością względem Shopee czy osoby trzeciej lub jeżeli uważamy, że Użytkownik może realizować potencjalnie oszukańcze lub podejrzane czynności lub transakcje.  Podstawą do uznania, że dana czynność za oszukańczą lub podejrzaną może być m.in. kwota, częstotliwość i charakter transakcji.

 

Dla celów powyższego postanowienia:

 

„Obciążenie zwrotne” (Chargeback) oznacza wniosek składany przez Kupującego bezpośrednio u wystawcy karty debetowej lub kredytowej Kupującego lub w banku wystawcy karty debetowej lub kredytowej Kupującego o unieważnienia płatności.

 

„Roszczenie” oznacza wniosek kwestionujący płatność, który Kupujący lub Sprzedawca składa bezpośrednio w Shopee.

 

„Cofnięcie transakcji” oznacza cofnięcie płatności przez Shopee, z uwagi na to, że (a) została unieważniona przez bank nadawcy, (b) została wysłana do Użytkownika omyłkowo przez Shopee, (c) nadawca płatności nie miał upoważnienia do wysłania płatności (np. nadawca skorzystał ze skradzionej karty kredytowej), (d) Użytkownik otrzymał zapłatę za czynności, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub jakąkolwiek inną politykę Shopee lub (e) Shopee rozpatrzyło Roszczenie na niekorzyść Użytkownika.

 

25.  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

W zakresie dopuszczonym przez prawo, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Shopee, a także jego akcjonariuszy, podmioty zależne, powiązane, dyrektorów, członków kierownictwa, agentów, współpracowników lub innych partnerów i pracowników Shopee (zbiorczo „Strony zwolnione z odpowiedzialności”) z odpowiedzialności, z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów, postępowań i powództw oraz wszelkich powiązanych zobowiązań, odszkodowań, ugód, kar, grzywien, kosztów i wydatków (w tym, między innymi, wszelkich innych wydatków związanych z rozstrzyganiem sporów) poniesionych przez którąkolwiek ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności, wynikające z: (a) dowolnej transakcji zrealizowanej w ramach Platformy lub jakiegokolwiek sporu związanego z taką transakcją (z wyjątkiem sytuacji, gdy Shopee lub Podmioty powiązane Shopee są Sprzedawcami w ramach transakcji, której spór dotyczy), (b) Gwarancji Shopee, (c) hostingu, obsługi, zarządzania i/lub administrowania Usługami przez Shopee lub w jego imieniu, (d) naruszenia lub złamania przez Użytkownika dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu lub wskazanej w nim polityki czy wytycznych, (e) korzystania z Usług przez Użytkownika zgodnie z ich przeznaczeniem bądź nie, (f) naruszenia przez Użytkownika prawa lub praw osób trzecich, lub (g) Treści zamieszczanych przez Użytkownika.

 

26.  KLAUZULA SALWATORYJNA

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, ani na ważność i wykonalność danego postanowienia zgodnie z prawem.

 

27.  PRAWO WŁAŚCIWE

 

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i powinien być interpretowany zgodnie z tym prawem. Wyłącza się zapisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Ustawy UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act) w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

 

28.  REKLAMACJE

 

Shopee zapewni funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania reklamacji w rozumieniu art. 11(1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Reklamacje Sprzedawców dotyczące kwestii wymienionych w niniejszym rozporządzeniu można składać za pośrednictwem tutaj.

 

Reklamacje Sprzedawców, których nie można rozstrzygnąć za pomocą wewnętrznego systemu reklamacyjnego, będą rozpatrywane w postępowaniu pozasądowym z udziałem mediatora, zgodnie z rozdziałem 29. Regulaminu.

 

Wszelkie inne reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy, w tym reklamacje Kupujących, należy złożyć przez formularz kontaktowy. Reklamacje takie będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Shopee.

 

29.  MEDIACJE I ARBITRAŻ

 

Shopee może podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą za pośrednictwem niezależnego mediatora po wyrażeniu przez Shopee zgody na mediację. Shopee ponosi uzasadnioną część łącznych kosztów mediacji, które zostaną każdorazowo uzgodnione przez strony.  W razie braku wyrażenia zgody na mediację, w odniesieniu do Użytkowników, którzy nie działają jako: (i) konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego lub (ii) osoba fizyczna, która zawiera umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby profesjonalnego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej ustalonego na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wszelkie spory, nieporozumienia, roszczenia lub różnice wszelkiego rodzaju wynikające z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim, na niekorzyść Shopee lub dowolnej Strony zwolnionej z odpowiedzialności lub w odniesieniu do nich  na mocy niniejszego Regulaminu - będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, według regulaminu arbitrażowego obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przez trzech arbitrów powołanych zgodnie z regulaminem arbitrażowym.

 

30.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

30.1.    Mogą Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa lub poczty elektronicznej: legal@shopee.com.

30.2.    Shopee może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w przypadku: dodania nowych funkcjonalności, uruchomienia nowej wersji Platformy, zmiany obowiązujących przepisów prawa, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwowe, zmian wysokości prowizji lub opłat, usprawnienia działania Platformy i Usług,  zmian w zakresie świadczonych Usług, w tym wprowadzanie nowych, zmian w załącznikach do Regulaminu, zmian redakcyjnych lub ze względów bezpieczeństwa, poprzez umieszczenie zmienionej treści Regulaminu na Platformie. Ponadto, wszelkie zmiany będą zgłaszane Użytkownikom na trwałym nośniku co najmniej 15 dni przed ich wejściem w życie (chyba że wymagany jest dłuższy okres wypowiedzenia). W przypadku niepodania przez Użytkownika adresu e-mail, informacja o zmianie Regulaminu może również zostać wysłana za pośrednictwem notyfikacji „push”.  Zmiany Regulaminu w zakresie postanowień dotyczących wyłącznie Sprzedawców, są przesyłane Użytkownikom prowadzącym sprzedaż na Platformie, na adres e-mail wskazany na Koncie.

30.3.    Jeżeli Użytkownik nie akceptuje planowanych zmian do niniejszego Regulaminu, przysługuje mu prawo rozwiązania umowy z Shopee poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: legal@shopee.com, nie później niż do dnia wejścia zmian w życie. Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmian do Regulaminu będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian przez Użytkownika. 

30.4.    Jeżeli Użytkownik występuje w charakterze Sprzedawcy, Użytkownik nie może scedować, udzielać dalszych licencji ani przenieść praw udzielonych mu na mocy niniejszego Regulaminu ani podzlecać wykonania któregokolwiek ze swoich zobowiązań bez zgody Shopee.

30.5.    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ustanawia spółki osobowej, spółki joint venture ani relacji zleceniodawca-zleceniobiorca pomiędzy Użytkownikiem a Shopee ani nie upoważnia Użytkownika do zaciągania zobowiązań w imieniu Shopee

30.6.    Brak wymogu wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu ze strony Shopee w dowolnym momencie, nie będzie w żaden sposób wpływać na przysługujące Shopee w późniejszym czasie prawo do ich egzekwowania.

30.7.    Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie umowy i polityki w nim zawarte lub do których Regulamin odwołuje, stanowią całość porozumienia i ustaleń stron w odniesieniu do Usług i Platformy oraz zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub ustalenia pomiędzy stronami w tym zakresie. Strony niniejszym wyłączają również wszystkie dorozumiane warunki faktyczne.

30.8.    Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw, regulacji i kodeksów dotyczących przeciwdziałania łapownictwu i korupcji, w tym między innymi polskiego kodeksu karnego oraz potwierdzają, że dysponują wszelkimi politykami i procedurami niezbędnymi do zapewnienia zgodności z tymi wymaganiami.

30.9.    W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, kwestii uregulowanych w Regulaminie lub Platformy, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

30.10. Niniejszy Regulamin świadczenia usług zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

i.            Załącznik nr 1 – Szczegółowe informacje w zakresie przekazywania danych

 

ii.            Załącznik nr 2 – Środki techniczne i organizacyjne

 

iii.            Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności;

 

iv.            Załącznik nr 4 – Regulamin Zwrotów;

 

v.            Załącznik nr 5 – Regulamin Shopee „Strefa Marek”.

30.11. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, że na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu UE (platforma ODR). Platforma ODR jest witryną internetową stanowiącą kompleksowe centrum obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących rozstrzygnąć na drodze pozasądowej spory dotyczące zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży internetowej lub umowy o świadczenie usług.

30.12. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług obowiązuje od dnia 20 września 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIA PRAWNE: Wszelkie zawiadomienia prawne należy przesyłać na adres legal@shopee.com do wiadomości „Działu Prawnego”.

 

Data ostatniej aktualizacji: 15 listopada 2022 r.


Poprzednio obowiązujące wersje Regulaminu Świadczenia Usług:

  1. Do 14 listopada 2022r.
  2. Do 30 września 2022r.
  3. Do 30 czerwca 2022r.

 

Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami, używając ikony „e-mail” lub „chat” poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie