Cześć, w czym mogę pomóc?

Ogólne

Konto Shopee
Aplikacja Shopee (Android/iOS)
Polityka
Pomoc
Regulaminy konkursów

Regulamin Shopee „Strefa Marek”.

Witamy w Shopee Strefa Marek! Strefa Marek to dodatkowa usługa oferowana przez Shopee, w ramach której kupujący zarejestrowani na Platformie, będą mogli skorzystać z praw i przywilejów opisanych w niniejszym Regulaminie Shopee „Strefa Marek” (dalej – „Regulamin Strefy Marek”) przy okazji zakupów u Sprzedawców wyselekcjonowanych przez Shopee, specjalnie na potrzeby Strefy Marek (dalej także jako „Sprzedawcy” lub „Sprzedawcy Strefy Marek", a kupujący jako "Kupujący”). Niniejszy Regulamin Strefy Marek stanowi integralną część Regulaminu Świadczenia Usług oraz uzupełnienie pozostałych regulaminów Shopee. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Świadczenia Usług, jak również pozostałymi materiałami dostępnymi na Platformie, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące praw i obowiązków użytkownika Platformy. Wszelkie terminy użyte w niniejszym Regulaminie Strefy Marek, które nie zostały w nim zdefiniowane, będą miały znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług lub w materiałach dostępnych na Platformie. Shopee zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu Strefy Marek, na warunkach i w trybie przewidzianym w Regulaminie Świadczenia Usług. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem Strefy Marek, a Regulaminem Świadczenia Usług, postanowienia Regulaminu Strefy Marek będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do Produktów zdefiniowanych w Regulaminie Strefy Marek.

 

  1. Polityka Zwrotów i Refundacji Strefy Marek.

1.1. Kupujący może ubiegać się o zwrot za Produkt kupiony w Strefie Marek (dalej - "Produkt"), wypełniając stosowny wniosek o zwrot i odsyłając Produkt w sposób opisany poniżej w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty dostawy Produktu do Kupującego (dalej - "30 dni bezpłatnych zwrotów"). Jednocześnie, jeśli Kupujący nie otrzymał Produktu z powodu nieobecności Kupującego w miejscu przeznaczenia lub wprowadzenia przez Kupującego błędnych danych adresu dostawy, za datę dostawy należy uznać datę pierwszej próby podjęcia dostawy. Powyższe nie wyłącza ustawowego prawa Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, w terminie czternastu (14) dni.

1.2. W przypadku zwrotów dochodzonych po wygaśnięciu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, Kupujący powinien przesłać Produkt najpóźniej ostatniego dnia w ramach 30 dni bezpłatnych zwrotów. Zwracane Produkty w Strefie Marek mogą zostać zwrócone za pośrednictwem Zintegrowanej logistyki Shopee lub w sposób zorganizowany samodzielnie.

1.3. Zatwierdzenie wniosku o zwrot w ramach 30 dni bezpłatnych zwrotów nastąpi po zapoznaniu się z wypełnionym wnioskiem o zwrot i sprawdzeniu stanu zwracanego Produktu. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż decyzja Shopee będzie dla niego ostateczna, rozstrzygająca i wiążąca. Zwracany Produkt powinien spełniać co najmniej następujące kryteria:

1.3.1. jest nowy (nieużywany) i nierozpieczętowany (jeśli to możliwe);

1.3.2. kompletny, ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jego skład; oraz

1.3.3. w oryginalnym opakowaniu, z metkami i ceną (jeśli to możliwe).

1.4. Jeśli do zakupu danego Produktu mają zastosowanie dodatkowe warunki, Shopee poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem Platformy, SMS-a lub e-maila, na dane wskazane podczas rejestracji.

1.5. Ponadto, niektóre Produkty mogą być wyłączone z Polityki Zwrotów i Refundacji opisanej w niniejszym rozdziale. Aktualną listę Produktów, które nie podlegają prawu odstąpienia, można znaleźć w Polityce Zwrotów Shopee.

1.6. Shopee zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia dostępu użytkownika Platformy do Strefy Marek w dowolnym czasie i według własnego uznania, w szczególności w przypadku naruszania niniejszego Regulaminu Strefy Marek, Regulaminu Świadczenia Usług lub postanowień innych materiałów dostępnych na Platformie.

1.7. Polityka Zwrotów i Refundacji opisana w niniejszym rozdziale stanowi uzupełnienie ogólnych reguł zwrotów Shopee, opisanych w Polityce Zwrotów Shopee.


  1. Sprzedawcy Strefy Marek.

2.1. Jeśli chciałbyś zostać Sprzedawcą Strefy Marek, wystarczy, że wyrazisz taką chęć poprzez formularz dostępny tutaj a następnie otrzymasz od Shopee oddzielne pisemne powiadomienie o zakwalifikowaniu do Strefy Marek. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie lub rezygnacji z uczestnictwa w Strefie Marek, Sprzedawca poinformuje Shopee o tym fakcie za pośrednictwem formularza rezygnacji dostępnego tutaj. Shopee może, w dowolnym czasie i według własnego uznania, podjąć decyzję o zakwalifikowaniu, zawieszeniu lub usunięciu dowolnego Sprzedawcy ze Strefy Marek.

2.2. Każdy Sprzedawca Strefy Marek gwarantuje, że Produkty oferowane przez niego i faktycznie dostarczone do Kupującego, są: (a) zgodne z (i) obowiązującymi przepisami prawa oraz (ii) wszelkimi specyfikacjami wymienionymi (i udostępnionymi Kupującemu) na Platformie, w tym z wszelkimi gwarancjami dotyczącymi produktu, rysunkami, próbkami, kryteriami wydajności oraz wszelkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i higieny, oraz (b) wolne od wad. Każdy Sprzedawca Strefy Marek rozumie i wyraża zgodę, iż będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, wady lub jakiekolwiek odstąpienie od sprzedaży któregokolwiek z Produktów, jak również zobowiązuje się naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Shopee z tego tytułu.

2.3. Jeżeli okaże się, że Sprzedawca Strefy Marek oferował lub sprzedawał jakiekolwiek Produkty których obrót był wyłączony zgodnie z Polityką dotyczącą przedmiotów zabronionych i podlegających ograniczeniom, Shopee zastrzega sobie prawo do usunięcia takich Produktów ze Strefy Marek i dokonania zwrotu pieniędzy (oraz dokonania wszelkich korekt) Kupującym którzy nabyli takie Produkty (nawet jeśli Kupujący nie spełnili żadnego z wymogów opisanych w rozdziale 1. powyżej), zaś Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się zwrócić Shopee wszystkie poniesione z tego tytułu koszty (w tym wszelkie powiązane koszty i opłaty) i upoważnia Shopee do potrącenia takich kwot z wszelkimi kwotami należnymi Sprzedawcy Strefy Marek od Shopee.

2.4. Decyzja Shopee o zatwierdzeniu zwrotu Produktu zgodnie z punktem 1 powyżej, jest wiążąca dla danego Sprzedawcy Strefy Marek. Sprzedawcy zobowiązują się do przestrzegania i podejmowania wszelkich działań niezbędnych do realizacji wniosku Kupującego o zwrot, zatwierdzonego przez Shopee.

2.5. W przypadku zwrotów rozpatrzonych pozytywnie, Shopee zorganizuje dostawę zwracanego Produktu na adres Sprzedawcy Strefy Marek wskazany na Platformie lub aplikacji mobilnej Shopee, bez dodatkowych kosztów dla takiego Sprzedawcy, pod warunkiem, że adres ten znajduje się w kraju, w którym dany Produkt został wystawiony na sprzedaż na Platformie ("Lokalny Adres"). Sprzedawca Strefy Marek jest zobowiązany do wprowadzenia i wybrania adresu zwrotnego w ustawieniach sprzedawcy, zarówno podczas rejestracji, jak i przed pierwszą sprzedażą, w celu zabezpieczenia dostawy zwrotnej. W przeciwnym razie, przyjęcie zwrotu przez Sprzedawcę nie będzie możliwe.

W takim przypadku, Shopee zastrzega sobie prawo do dysponowania zwracanym Produktem w dowolny sposób, Sprzedawca zaś zrzeka się wszelkich praw do takiego Produktu na rzecz Shopee. Sprzedawca Strefy Marek zobowiązuje się powiadomić Shopee w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej ("Okres Powiadomienia") o otrzymaniu zwracanego Produktu. Brak powiadomienia Shopee w Okresie Powiadomienia będzie traktowany jako uznanie przez Sprzedawcę, że dostawa Produktu nastąpiła, a Sprzedawca zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje do powstrzymywania od dochodzenia wszelkich roszczeń dotyczących takiego Produktu.

2.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Shopee wniosku o zwrot, Sprzedawca może odwołać się od takiej decyzji w terminie trzech (3) dni od dnia otrzymania decyzji Shopee, lub trzech (3) dni po dostarczeniu zwróconych Produktów, lub 5 dni od dnia odbioru zwrotnego, w przypadku gdy Produkty nie zostały dostarczone za pośrednictwem Shopee, po przedstawieniu dowodów na poparcie takiego odwołania. Jeśli Shopee przychyli się do odwołania Sprzedawcy, Shopee zwróci Sprzedawcy całość lub część środków pieniężnych wypłaconych uprzednio na rzecz Kupującego. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że decyzja Shopee jest ostateczna, rozstrzygająca i wiążąca, a także – w granicach obowiązującego prawa – zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko Shopee lub jego podmiotom powiązanym w związku z taką decyzją.

2.7. Każdy Sprzedawca Strefy Marek wyraża zgodę na udzielenie comiesięcznego rabatu w łącznej wysokości 5.000 PLN na zakupy w swoim sklepie na Platformie ("Sklep w Strefie Marek"). Powyższa kwota zostanie następnie zamieniona na vouchery, stworzone i dystrybuowane w całości przez Shopee i według uznania Shopee. Vouchery te będą miały zastosowanie wyłącznie do zakupów u tego Sprzedawcy w jego Sklepie w Strefie Marek.

2.8. W przypadku, gdy Sklep w Strefie Marek prowadzony jest przez Sprzedawcę będącego dystrybutorem marki, wyłącznym dystrybutorem marki lub działającego na podstawie upoważnienia właściciela marki, Sprzedawca zobowiązuje się do zrzeczenia wszelkich praw do Sklepu w Strefie Marek, w przypadku, gdy taki Sprzedawca, w wyniku decyzji właściciela danej marki, utracił prawa lub upoważnienie do reprezentowania marki, jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Sklep w Strefie Marek właścicielowi marki w niezmienionym stanie, bez jakichkolwiek usunięć followers’ów/listing’ów lub wprowadzania innych celowych zmian.


  1. Polityka tylko markowych produktów


3.1. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawców Strefy Marek muszą być w oryginalne.

3.2. Zabrania się umieszczania w Strefie Marek Produktów podrabianych. W szczególności, termin „podróbka” oznacza produkt, który został wykonany jako imitacja istniejącego produktu markowego z zamiarem wprowadzenia w błąd lub oszustwa i obejmuje m.in. produkty które:

3.2.1. naruszają prawa kraju w którym są sprzedawane;

3.2.2. są podróbką lub repliką istniejącego produktu markowego;

3.2.3. nigdy nie zostały wyprodukowane przez daną markę;

3.2.4. których cena jest znacznie zaniżona lub jest wynikiem dumpingu cenowego;

3.2.5. zawierają zarejestrowany znak towarowy na produkcie, opakowaniu lub w jakimkolwiek miejscu związanym z produktem, bez upoważnienia właściciela znaku towarowego;

3.2.6. zawierają określone elementy (np. postacie z kreskówek lub kolorystykę) chronione znakiem towarowym, bez upoważnienia właściciela znaku towarowego;

3.2.7. wykazują podobieństwo do innych produktów (np. replika markowego przedmiotu ze zmienionymi logotypami lub bez nich) bez upoważnienia właściciela znaku towarowego;

3.2.8. nie mają widocznego znaku towarowego na zdjęciu produktu w aukcji, ale dostarczony produkt taki znak zawiera; oraz

3.2.9. wykorzystują zdjęcia zawierające znak towarowy innej marki.

3.3. Dozwolone są marki Original Equipment Manufacturer ("OEM"), pod warunkiem, że na żadnym wizerunku produktu OEM, nie ma oficjalnego logotypu marki, ani w żadnej części podawanych informacji o produkcie, nie jest wskazywana oficjalna nazwa marki.

3.4. Na żądanie Shopee, Sprzedawca Strefy Marek zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Shopee wszelkiej wymaganej dokumentacji potwierdzającej (w sposób zadowalający dla Shopee) autentyczność Produktu, w tym m.in. faktur sprzedaży wystawionych przez producenta, umowy dystrybucji lub certyfikaty autentyczności (dalej - "Dowód Autentyczności").

3.5. Jeżeli Sprzedawca Strefy Marek nie dostarczy Dowodu Autentyczności, Sprzedawca Strefy Marek:

3.5.1. przyjmie od Kupującego zwrot Produktu;

3.5.2. zwróci Kupującemu pełną kwotę Produktu, jednocześnie Sprzedawca Strefy Marek wyraża zgodę na utworzenie i przesłanie Kupującemu przez Shopee na koszt Sprzedawcy Strefy Marek, takiej samej kwoty w formie voucherów do Sklepu w Strefie Marek, a w przypadku gdy Shopee zwrócił już kwotę Kupującemu, Sprzedawca Strefy Marek zobowiązuje się zwrócić tę kwotę Shopee;

3.5.3. zobowiązuje się do dokonania na rzecz Shopee zwrotu wszelkich kosztów, wydatków i strat poniesionych przez Shopee (w tym m.in. utraty wartości firmy), zgodnie z ustaleniami.

3.6. W przypadku, gdy Shopee stwierdzi, według własnego uznania, że Sprzedawca Strefy Marek naruszył niniejszy Regulamin Strefy Marek, Regulamin Świadczenia Usług lub obowiązki wynikające z innych materiałów dostępnych na Platformie, Shopee może podjąć wszelkie stosowne środki, w tym między innymi usunąć z Platformy podrobiony Produkt, zakazać publikacji tego samego lub podobnego Produktu, bądź też ograniczyć, zawiesić lub zamknąć konto Sklepu w Strefie Marek. Ograniczenie, zawieszenie lub zamknięcie konta Sprzedawcy Strefy Marek o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na jego obowiązki i odpowiedzialność wynikające z niniejszego Regulaminu Strefy Marek.


Wersja: 15 września 2022 r.


Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie