Cześć, w czym mogę pomóc?

Ogólne

Konto Shopee
Aplikacja Shopee (Android/iOS)
Polityka
Pomoc
Regulaminy konkursów

Informacja o prawach konsumentów

Konsumentom i (w określonych sytuacjach) osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), zawierającym umowy za pośrednictwem platformy Shopee przysługują określone uprawnienia.  
W zależności od rodzaju problemu w zakresie zakupionego produktu, konsument ma prawo dochodzić roszczeń w oparciu o następujące podstawy prawne:


  1. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej (na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)


Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady fizyczne lub prawne sprzedawanych produktów. 
Jeżeli otrzymali Państwo wadliwy produkt, mają Państwo prawo złożyć reklamację (na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej). Mogą Państwo domagać się naprawy lub wymiany produktu albo obniżenia jego ceny. Jeżeli wada jest istotna, mogą Państwo odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca bezzwłocznie i bez zbędnych niedogodności dostarczy produkt wolny od wad lub usunie wadę (zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy dany produkt nie został już wymieniony lub naprawiony).


Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, o ile wada produktu zostanie wykryta w ciągu 2 lat od jego wydania kupującemu. 


Prawa JDG na podstawie rękojmi mogą być ograniczane lub wyłączone w umowie. 2) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)


Konsumentowi, który zawiera umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania produktu bez podawania przyczyny. 
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość należy dostarczyć sprzedawcy w wyżej wskazanym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 


W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co od siebie otrzymały. 


Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób, który wykracza poza konieczny do oceny jego cech, funkcjonowania i właściwości. 


Sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Niemniej jednak, sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu albo uzyskania od kupującego potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).


W przypadku, gdy kupujący nie został powiadomiony o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, termin wykonania tego prawa wydłuża się do 12 miesięcy.


Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do następujących umów:W rezultacie odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez kupującego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Shopee lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Shopee.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie