Cześć, w czym mogę pomóc?

Ogólne

Konto Shopee
Aplikacja Shopee (Android/iOS)
Polityka
Pomoc
Regulaminy konkursów

Regulamin Zwrotów obowiązujący od 1 października 2022r.

Wersja obowiązująca do 30 września 2022r. dostępna jest pod tym linkiem.


 1. Wniosek o zwrot 


Z zastrzeżeniem niniejszych zasad dokonywania zwrotu ceny sprzedaży i towaru („Regulamin Zwrotów”) oraz Regulaminu Świadczenia Usług dostępnego tutaj, Kupujący może wystąpić o zwrot zakupionych towarów („Towary”) lub zwrot ceny sprzedaży przed upływem Okresu Gwarancji Shopee zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług (art. 11 Regulaminu Świadczenia Usług).  


Gwarancja Shopee to usługa świadczona przez Shopee, na wniosek Użytkownika, pomagająca Użytkownikowi w rozwiązywaniu niektórych problemów, jakie mogą pojawić się w toku transakcji. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio w celu rozstrzygania różnic zdań lub zwracać się do swoich lokalnych władz, aby te pomagały im w rozstrzyganiu ewentualnych sporów przed skorzystaniem z Gwarancji Shopee, w trakcie korzystania z niej lub po zakończeniu korzystania z niej. 


Zasady zwrotów opisane w niniejszym Regulaminie Zwrotów nie ograniczają Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego wykonywania uprawnień ustawowych wynikających z (a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz (b) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Prawa Konsumenckie”). Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz uprawnienia konsumenckie z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej mają zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę na odległość związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zasady zwrotów nie ograniczają też Użytkownikom wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji jakości – w odniesieniu do towarów taką gwarancją objętych (o ile ma zastosowanie).


Szczegółowe informacje na temat zakresu Praw Konsumenckich znajdują się tutaj. 1. Wniosek o zwrot Towaru


Bez uszczerbku dla Praw Konsumenckich Kupującego, Kupujący może wystąpić o zwrot ceny sprzedaży lub zwrot Towaru w następujących okolicznościach:

 1. Kupujący nie otrzymał Towaru;
 2. Towar był wadliwy lub uszkodzony w chwili dostawy;
 3. Sprzedający dostarczył Kupującemu Towar nieodpowiadający uzgodnionej specyfikacji (np. niewłaściwej wielkości, koloru itp.);
 4. dostarczony Kupującemu Towar istotnie różni się od opisu podanego przez Sprzedającego w ogłoszeniu dotyczącym Towaru; 
 5. na podstawie odrębnej umowy ze Sprzedającym, przy czym Sprzedający lub Kupujący musi przesłać Shopee potwierdzenie zawarcia takiej umowy lub
 6. bez podania przyczyny*.

 

* Zgodnie z Prawami Konsumenckimi, Kupujący działający w charakterze konsumenta lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 powyżej, ma prawo do odstąpienia (zwrotu Towaru i zwrotu ceny sprzedaży) od umowy sprzedaży na odległość zawartej z przedsiębiorcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem:

 1. usług świadczonych przez Sprzedającego, które zostały w pełni wykonane za wyraźną zgodą Kupującego, jeżeli Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu usługi przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. Towarów wykonanych na zamówienie, przygotowanych zgodnie z instrukcjami Kupującego (np. koszulka z zaprojektowanym przez Kupującego nadrukiem);
 3. Towarów o krótkim terminie ważności lub ulegających szybkiemu zepsuciu (np. nabiału, świeżych warzyw lub roślin domowych);
 4. Towarów, znajdujących się w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. bielizny, testów ciążowych, wymiennych głowic do szczoteczek do zębów, soczewek kontaktowych i maseczek na twarz);
 5. Towarów, które ze względu na swój charakter stały się nierozłącznie połączone z innymi produktami (np. oleju silnikowego dodanego do silnika);
 6. materiałów audiowizualnych lub oprogramowania otrzymanych w zapieczętowanym opakowaniu, które jednak zostały otwarte przez Kupującego (na przykład Kupujący usuwa folię ochronną z nowej płyty zawierającej grę, muzykę lub film);
 7. dzienników, periodyków i czasopism (z wyjątkiem prenumeraty);
 8. treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (np. pobranie e-booka lub klucza do gry) rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz 
 9. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, z wyjątkiem produktów leczniczych zwracanych z powodu obarczenia wadą jakościową lub które zostały niewłaściwie wydane lub sfałszowanych produktów leczniczych (np. leków bez recepty, leków dla zwierząt).


Wniosek Kupującego musi zostać złożony za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub strony internetowej Shopee, jeżeli następuje to w Okresie Gwarancji Shopee lub jeżeli podstawą roszczenia są Prawa Konsumenckie.


Kupujący może zwrócić Towar za darmo (bez konieczności opłacania z góry), jeżeli wybierze kanały dostawy oferowane przez Shopee. Jeżeli jednak Kupujący zorganizuje dostawę zwrotną u kuriera poza kanałami dostawy oferowanymi przez Shopee, koszty wysyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Kupujący może żądać zwrotu kosztów wysyłki, co będzie podlegać indywidualnej ocenie w każdym przypadku według wyłącznego uznania Shopee.


Zwracamy uwagę, że w przypadku zwrotu w Okresie Gwarancji Shopee, jeżeli jest to wymagane przez Shopee, Kupujący musi przesłać Towar do miejsca wskazanego przez Shopee w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania zwrotu. 


Rozpatrzenie i akceptacja wniosku o zwrot Towaru i ceny sprzedaży zostanie dokonana przez Shopee na podstawie analizy danej sprawy. Jeżeli Shopee zdecyduje się zaakceptować wniosek Kupującego o zwrot, Kupujący zgadza się przenieść na Shopee wszystkie prawa jakie może mieć wobec Sprzedającego w związku ze sprzedażą. Jeżeli Sprzedający zwróci Kupującemu jakiekolwiek kwoty z tego tytułu, Kupujący powinien przekazać je niezwłocznie do Shopee. 


Jeżeli Kupujący wszczął postępowanie przeciwko Sprzedającemu, Kupujący może przekazać do Shopee zawiadomienie od odpowiedniego organu i zażądać od Shopee, aby nadal przetrzymywała kwotę ceny sprzedaży do czasu uzyskania rozstrzygnięcia w sprawie. Shopee zdecyduje w takiej sytuacji czy konieczne jest dalsze przetrzymywanie tej kwoty.  1. Prawa Sprzedającego


Po otrzymaniu przez Shopee od Kupującego wniosku o zwrot Towaru lub zwrot ceny sprzedaży, Shopee powiadomi Sprzedającego o wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomienia push. 


Gdy Kupujący wskazuje „Nie otrzymałem Towaru” jako przyczynę zwrotu 

Sprzedający może odpowiedzieć na wniosek Kupującego zgodnie z kolejnymi krokami wskazanymi przez Shopee w zawiadomieniu. Sprzedający musi udzielić odpowiedzi w terminie określonym w pisemnym zawiadomieniu („Termin na Odpowiedź”). Jeżeli Shopee nie uzyska od Sprzedającego informacji w Terminie na Odpowiedź, Shopee uzna, że Sprzedający nie wyraża woli zajęcia stanowiska w odniesieniu do wniosku Kupującego i przystąpi do oceny jego wniosku bez dodatkowego powiadamiania Sprzedającego. Shopee dokona indywidualnej analizy każdej odpowiedzi Sprzedającego i ustali, czy wniosek Kupującego może zostać pozytywnie rozpatrzony w okolicznościach wskazanych przez Sprzedającego. 


Gdy Kupujący wskazuje inne przyczyny lub brak jakiejkolwiek przyczyny jako przyczynę zwrotu Towaru

Kupujący ma prawo zwrócić Towar w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, jak określono w Ustawowych Prawach Konsumenckich. Sprzedający jest obowiązany do zwrotu Kupującemu ceny sprzedaży zwracanego Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego nadania. Wszelkie wnioski o zwrot Towaru zostaną zatwierdzone bez działań ze strony Sprzedającego. Sprzedający ma prawo zgłosić spór do Shopee z następujących powodów:

 1. Sprzedający nie otrzymał zwracanego Towaru;
 2. Towar zwrócony do Sprzedającego były uszkodzony;
 3. Sprzedający otrzymał niepełny zwrot Towaru (braki ilościowe/brak akcesoriów);
 4. Sprzedający otrzymał niewłaściwy Towar oraz 
 5. zwrot Towaru podlega wyłączeniu z zakresu ustawowego prawa Kupującego do odstąpienia od umowy.

Shopee dokona następnie indywidualnej analizy każdego sporu z udziałem Sprzedającego i ustali, czy wniosek Kupującego może zostać pozytywnie rozpatrzony w okolicznościach wskazanych przez Sprzedającego.

Decyzja Shopee o akceptacji zwrotu ceny sprzedaży lub zwrotu Towaru zgodnie z Sekcją 2 powyżej jest wiążąca dla danego Sprzedającego. Sprzedający zgadzają się postępować zgodnie z taką decyzją i uczynić wszystko co konieczne, aby wykonać żądanie Kupującego zwrotu ceny sprzedaży lub Towaru zaakceptowane przez Shopee. 

 

O zaakceptowanym wniosku Shopee poinformuje Sprzedającego przez e-mail („Zawiadomienie e-mail”) oraz zorganizuje dostawę Towaru na adres wskazany Shopee na piśmie przez Sprzedającego w celu dokończenia procesu zwrotu, o ile taki adres znajduje się na terytorium kraju, w którym dany Towar został wystawiony na sprzedaży na Stronie („Adres lokalny”). Kupujący jest uprawniony do zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu jak wskazano w informacji o Prawach Konsumenta powyżej. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu ceny zwracanego Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru lub potwierdzenia, że Towar został wysłany przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej. 

 

Jeżeli Sprzedający nie poda Shopee Adresu lokalnego do zwrotu Towaru lub nie odbierze w rozsądnym czasie (wskazanym przez Shopee) zwracanego Towaru, Shopee zastrzega sobie prawo do postąpienia z takim Towarem zgodnie ze swoim uznaniem i przyjęcia, że Sprzedający zrzekł się swoich praw do takiego Towaru. 

Sprzedający musi powiadomić Shopee w ciągu pięciu (5) dni od dnia nadania Towaru przez Kupującego, jeżeli Sprzedający nie otrzymał Towaru. W braku zawiadomienia Shopee uzna, że dostawa miała miejsce i że Sprzedający zgadza się nie formułować żadnych roszczeń ani nie wnosi żadnych skarg dotyczących takiego Towaru. 

 

Niezależnie od powyższego, Shopee może (wedle własnego uznania) (i) zdecydować, że Towar zaakceptowany do zwrotu nie zostanie zwrócony do Sprzedającego albo (ii) postąpić z takim Towarem w inny dopasowany do sytuacji sposób. 

W sytuacji, gdy Shopee zadecyduje o zwrocie ceny lub Towaru, Sprzedający może odwołać się od tej decyzji poprzez kontakt z Shopee i przedstawić dowody wspierające jego odwołanie. Jeżeli Shopee uzna odwołanie Sprzedającego za zasadne, zwróci Sprzedającemu pełną kwotę sprzedaży. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że decyzja Shopee w tym zakresie jest ostateczna, rozstrzygająca i wiążąca, oraz zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń lub skarg przeciwko Shopee lub podmiotom powiązanym Shopee w związku z taką decyzją.  1. Stan zwracanego Towaru


Aby cieszyć się bezproblemowym zwrotem Towaru, Kupujący powinien upewnić się, czy Towar, w tym wszelkie elementy uzupełniające, takie jak akcesoria, które są dołączone do Towaru, zostały zwrócone Sprzedającemu w stanie, w jakim zostały otrzymane przez Kupującego w momencie dostarczenia. Zalecamy Kupującemu wykonanie zdjęcia Towaru po jego otrzymaniu. Nie wyłącza to ani nie ogranicza ustawowych uprawnień Kupującego do wypróbowania i przetestowania zakupionego Towaru w warunkach domowych.   1. Zwroty ceny sprzedaży

Kupujący otrzyma zwrot ceny sprzedaży dopiero po otrzymaniu przez Shopee potwierdzenia otrzymania przez Sprzedającego zwracanego Towaru. Jeżeli Shopee nie uzyska informacji od Sprzedającego w określonym terminie, może zwrócić odpowiednią kwotę Kupującemu bez dodatkowego powiadamiania Sprzedającego. Więcej informacji na temat terminów odpowiedzi Sprzedającego można znaleźć tutaj. Zwrot ceny sprzedaży zostanie dokonany w zależności od przypadku na kartę kredytową/debetową Kupującego lub wskazany rachunek bankowy. Jeżeli Sprzedający zwrócił już Kupującemu pieniądze bezpośrednio, a Shopee również zwrócił je Kupującemu, Shopee nie ponosi odpowiedzialności za zwrot nadpłaconej ceny sprzedaży Sprzedającemu. W tym scenariuszu Kupujący powinien zwrócić Sprzedającemu nadpłatę ceny sprzedaży. 1. Kontakt między Kupującym a Sprzedającym

Shopee zachęca Użytkowników do kontaktowania się ze sobą nawzajem w przypadku powstania problemu dotyczącego transakcji. Ponieważ Shopee jest platformą handlową, Kupujący powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zakupionym Towarem.  1. Postanowienia końcowe


Treść niniejszego Regulaminu Zwrotów jest dostępna tutaj.


Zmiany w Regulaminie Zwrotów nie mają wpływu na prawa i obowiązki nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zwrotów. Zmiany w Regulaminie zwrotów zostaną udostępnione Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


Niniejszy Regulamin Zwrotów wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 r. 


W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2022 r.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie